Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 06-Ιουλ-2018 08:37

  Πακέτο 45 παρεμβάσεων στους ΟΤΑ με το νομοσχέδιο για τον "Κλεισθένη"

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Πακέτο 45 παρεμβάσεων στους ΟΤΑ με το νομοσχέδιο για τον "Κλεισθένη"

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Κατατέθηκε προχθές στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I") - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση’’. 

  Το εν λόγω νομοσχέδιο περιέχει  258 άρθρα.

  Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου οι 45 σημαντικότερες παρεμβάσεις που προβλέπει το εν λόγω νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

  1. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας και στους ΟΤΑ  β' βαθμού.

  2.  Εισάγεται η διάκριση των Δήμων της χώρας σε κατηγορίες με κριτήριο τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας.

  3. Επανέρχεται στα τέσσερα (4) έτη, από πέντε (5) που ισχύει, η διάρκεια της δημοτικής περιόδου, προβλέπεται δε η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί να γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η θητεία τους να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τετάρτου έτους.

  4. Για την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2019 και η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα δημοτική περίοδος παρατείνεται κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η θητεία των δημοτικών αρχών λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

  5. Προβλέπεται η εξαίρεση των ομογενών και των νομίμως διαμενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, από το δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.

  6. Εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη συνολικής οφειλής μεγαλύτερης των πεντακοσίων (500) ευρώ αποτελεί ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου κοινότητας. Αν η εξόφληση των οφειλών αυτών δεν γίνει μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι ανωτέρω εκπίπτουν από το αξίωμά τους (σήμερα, η ύπαρξη οποιασδήποτε οφειλής αποτελεί ασυμβίβαστο για τις ανωτέρω ιδιότητες).

  7. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής και τους εφόρους των αντιπροσώπων των Δημοτικών Εκλογών και μεταξύ άλλων, προβλέπεται ρητά ότι, η ημερήσια αποζημίωση, οι ημέρες για τις οποίες παρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων ορίζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις για τις βουλευτικές εκλογές.

  8. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση συνδυασμών για την εκλογή του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, καθώς και με τις εκλογές κοινοτήτων άνω και έως τριακοσίων (300) κατοίκων. Μεταξύ άλλων: i) αυξάνεται στα διακόσια (200) ευρώ (από 100 που είναι σήμερα), το απαιτούμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου που πρέπει να καταβάλουν οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, ii) θεσπίζεται παράβολο 10 ευρώ για τους υποψήφιους συμβούλους των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και για τους υποψήφιους προέδρους των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκους.

  9. Ορίζεται ότι, αν σε μία κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνδυασμού υποψηφίων ή, σε κοινότητα έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, δήλωση υποψηφιότητας μεμονωμένων υποψηφίων, ο δήμαρχος εκδίδει αμέσως πρόγραμμα για την επανάληψη της εκλογής. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασμός υποψηφίων ή μεμονωμένες υποψηφιότητες, η κοινότητα αυτή ενώνεται με π.δ/γμα, με όμορη αυτής κοινότητα του ίδιου δήμου. (άρθρο 18)

  10. Επαναρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανακήρυξη - κοινοποίηση υποψηφιοτήτων από το πρωτοδικείο, την αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, τα δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων, καθώς και το πρόγραμμα εκλογής.

  11. Ορίζεται ότι, τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού, ενώ τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου και με πιστώσεις του δήμου.

  12. Ορίζεται ότι, το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α' γύρο (απλή αναλογική) και προβλέπεται ότι, εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.

  13. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα επανάληψης της ψηφοφορίας για την εκλογή δημοτικών αρχών, κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια, παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου Δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, κατανομής εδρών συμβούλων κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων, εκλογής προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων, εκλογής τακτικών δημοτικών συμβούλων, τακτικών και αναπληρωματικών συμβούλων κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, επικύρωσης της εκλογής από το πρωτοδικείο, παραίτησης αιρετών, αντικατάστασης και αναπλήρωσης μελών και εκλογής εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων.

  14. Ορίζεται ότι, οι αντιπεριφερειάρχες είναι κατ' ελάχιστο ίσοι σε αριθμό με τις περιφερειακές ενότητες και ο μέγιστος αριθμός τους μπορεί να προσαυξάνεται έως κατά έξι (6), με απόφαση του περιφερειάρχη. Ειδικά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων ο ελάχιστος αριθμός των αντιπεριφερειαρχών είναι ίσος με τον αριθμό των νομών της οικείας περιφέρειας.

  15. Ορίζεται επίσης, τετραετής η διάρκεια της περιφερειακής περιόδου και προβλέπεται ότι, η εκλογή στο αξίωμα του Περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε τέταρτου έτους, ενώ η εγκατάσταση αυτών την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη διεξαγωγή των εκλογών και η λήξη της θητείας τους την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους. (Σήμερα οι περιφερειακές εκλογές γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια, ταυτόχρονα με τις δημοτικές εκλογές).Για την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας θα διεξαχθεί την 13η Οκτωβρίου 2019 και η εγκατάσταση των νέων αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2020. Η τρέχουσα περιφερειακή περίοδος παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και η θητεία των περιφερειακών αρχών λογίζεται πλήρης για όλες τις συνέπειες.

  16. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για το δικαίωμα εκλογής των περιφερειακών αρχών, το οποίο επεκτείνεται και στους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών.

  17.  Επαναπροσδιορίζονται τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα για τις θέσεις αιρετών οργάνων των Περιφερειών, όπου, μεταξύ άλλων, προστίθενται στους μη δυνάμενους να εκλεγούν και τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών.. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις υποψηφιότητες και την κατάρτιση συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές και μεταξύ άλλων: i) αυξάνεται στα 200 ευρώ (από 150 που είναι σήμερα) το απαιτούμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου που πρέπει να καταβάλουν οι υποψήφιοι Περιφερειάρχες, ii) μειώνεται στα 50 ευρώ (από 150 που είναι σήμερα) το απαιτούμενο παράβολο που πρέπει να καταβάλουν οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι.

  18. Ορίζεται ότι, το σύνολο των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που μετείχαν στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν (απλή αναλογική).

  19. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την επανάληψη της ψηφοφορίας, την διαδικασία κατανομής των εδρών των περιφερειακών συμβουλίων, ανά εκλογική περιφέρεια, την παραίτηση αιρετών κ.λπ.

  20. Προβλέπεται ότι αντιδήμαρχοι μπορούν πλέον να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι όχι μόνο της πλειοψηφίας, αλλά από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.Ορίζεται ότι, η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών (αντί δυόμισι κατ' ελάχιστον, που ισχύει σήμερα). (άρθρο 68)

  21. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκλογής νέου Δημάρχου, στην περίπτωση που η θέση μείνει κενή, την υποχρεωτική συμμετοχή του προέδρου κοινότητας ή προέδρου συμβουλίου κοινότητας στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, την εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου και τις αρμοδιότητες αυτού, τη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων, τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου και τις επιτροπές αυτού κ.λπ.

  22. Επανακαθορίζεται η σύνθεση και η διαδικασία εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η θητεία των οποίων είναι πλέον διετής, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των εν λόγω επιτροπών. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις συγκρότησης των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης σε Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους (αντί των 10.000 που ισχύει σήμερα), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται εφεξής, χωρίς να απαιτείται η πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

  23. Επαναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ζητήματα ενίσχυσης της ένταξης των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες. Ρυθμίζονται Θέματα εκπροσώπησης των μεταναστών και των προσφύγων στα εν λόγω Συμβούλια.
  Θεσπίζεται η υποχρεωτική υποβολή ετήσιας έκθεσης από το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο Δήμο.

  24. Επαναρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διοίκηση κοινοτήτων. Ειδικότερα προσδιορίζεται η διαδικασία εκλογής του προέδρου συμβουλίου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και του προέδρου συμβουλίου κοινότητας έως και 300 κατοίκων, καθώς και οι αρμοδιότητες αυτών και των συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων.κλπ.

  25. Ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης διοικήσεων νομικών προσώπων των Δήμων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, τα μέλη των Δ.Σ. των νομικών προσώπων των Δήμων, από την επόμενη δημοτική περίοδο, θα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κλπ..

  26. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης Περιφερειών. Ειδικότερα, προβλέπεται ίσος αριθμός χωρικών αντιπεριφερειαρχών με τις περιφερειακές ενότητες της οικείας περιφέρειας, με εξαίρεση τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, όπου οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι σε αριθμό με τους νομούς της οικείας περιφέρειας. Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά, με ορισμό από τον περιφερειάρχη, μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην οικεία περιφερειακή ενότητα,

  27. Καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τη θέση του καταλαμβάνει περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί στην ίδια περιφερειακή ενότητα.

  28. Παρέχεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου η δυνατότητα συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών για την επεξεργασία και εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή και ιδιωτών εμπειρογνωμόνων στα θέματα της επιτροπής, καθώς και εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων της περιοχής.

  29. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με: i) την εκλογή των μελών και τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής, ii) τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και iii) τη συγκρότηση της διοίκησης των νομικών προσώπων των Περιφερειών. (άρθρα 102 -106)

  30. Τίθεται εκ νέου η έκταση και το περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ. και ορίζεται ρητά ότι: α) το Υπουργείο Εσωτερικών διασφαλίζει, μέσω της έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών, την ορθή εφαρμογή της θεσμικής νομοθεσίας των ΟΤΑ, β) αρμόδιος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης επιμέρους αρμοδιοτήτων, καθώς και για την ερμηνεία και εφαρμογή του εκάστοτε ειδικού θεσμικού πλαισίου, είναι ο κατά περίπτωση καθ' ύλη αρμόδιος δημόσιος φορέας, ο οποίος δεν αποξενώνεται από τη συγκεκριμένη αρμοδιότητά του, λόγω της άσκησης αυτής από τους ΟΤΑ.

  31. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης των Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α., η οποία απαρτίζεται από τέσσερα (4) Τμήματα και έχει ως σκοπό την διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.

  32. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ο.τ.α. (υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας, αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας, διοικητική προσφυγή, αναστολή εκτέλεσης, επιτόπιοι έλεγχοι, υποχρέωση συμμόρφωσης στις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. κ.λπ.).

  33. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, για τη ρύθμιση των θεμάτων άσκησης εποπτείας των ο.τ.α, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία διαπιστώνεται με υπουργική απόφαση. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι ο  έλεγχος νομιμότητας των πράξεων ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, κλπ.

  34. Προβλέπεται ο θεσμός του δημοτικού και του περιφερειακού δημοψηφίσματος. [Κατά τα ισχύοντα (άρθρο 216 του ν.3463/2006), προβλέπεται η διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος μόνο σε Δήμους και Κοινότητες]. 

  35. Ρυθμίζεται η διαδικασία οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας των εκλογικών δαπανών και εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τις βουλευτικές εκλογές απαγορεύσεις (άρθρα 46 και 49 του π.δ/τος 26/2012). Συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων (άρθρο 12 του ν.3870/2010) για τον έλεγχο των δαπανών και των εκλογικών παραβάσεων των συμμετεχόντων κλπ.

  36. Εισάγεται ο θεσμός της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης.  
  Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

  -Ορίζεται το αντικείμενο της δημοτικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης (καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης στους ο.τ.α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, βελτίωση της σχέσης των πολιτών με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές κ.λπ.), κλπ.

  37. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ο.τ.α.. 

  Ειδικότερα, τα πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων εκπονούνται εφεξής σε τετραετή βάση και αποτυπώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, η οποία έχει την οριζόμενη συγκρότηση και έργο.

  38. Επανακαθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. (Παρατηρητήριο) και συγκεκριμένα:Αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Παρατηρητηρίου και ορίζεται σε δεκατέσσερα (σήμερα μετέχουν επτά μέλη με δικαίωμα ψήφου και τρία μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα οποία δικαιούνται την προβλεπόμενη αποζημίωση που καθορίζεται με κ.υ.α.). Επίσης ορίζεται σε τρεις (από δύο) ο ανώτατος αριθμός υπαλλήλων που παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στο Παρατηρητήριο.
  Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα όσον αφορά στη διαδικασία παρακολούθησης της κατάρτισης και της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ο.τ.α.. από το Παρατηρητήριο, τη σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων κ.λπ..

  39. Συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των ο.τ.α.. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους, με την ονομασία "Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α." (Λογαριασμός). Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. και συγκεκριμένα σε ποσοστό 2% επί αυτών που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες και, εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π. και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού.

  40. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής (απευθείας ανάθεση προμηθειών κ.λπ.).

  41. Συνιστώνται, με κ.υ.α., μικτές Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) και καθορίζεται το έργο τους (καταγραφή αρμοδιοτήτων και διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών κ.λπ.).Καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των περιφερειών και ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης του Εκτελεστικού Γραμματέα κάθε Περιφέρειας, σε περίπτωση κένωσης της θέσης αυτού.

  42. Οι ΟΤΑ αναλαμβάνουν οφειλές των ανώνυμων και αναπτυξιακών εταιρειών, στις οποίες αυτοί και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον αυτές τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31-10-2018 (αντί μέχρι τις 31-10-2017, που ισχύει).

  43. Συνιστώνται, στις Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας, πλην της Περιφέρειας Αττικής, ΦΟΔΣΑ, από τους Δήμους της οικείας Περιφέρειας, είτε ως ν.π.δ.δ. με τη μορφή συνδέσμου είτε ως επιχειρήσεις ΟΤΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.). Οι εν λόγω Φορείς ανεξαρτήτως νομικής μορφής έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κλπ.

  44. Ρυθμίζονται θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων αναφορικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση καθώς και λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα: Από 01-01-2019, οι μνημονευόμενες δεκατρείς (13) Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εντάσσονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών, ως περιφερειακές διευθύνσεις αυτού, υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας. Οι μεταφερόμενες Διευθύνσεις διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στους ισχύοντες Οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  45. Ιδρύεται Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και καθορίζονται οι αρμοδιότητες του.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων