Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 14-Φεβ-2018 18:12

  ΟΚΕ: Οι 6 αναπτυξιακοί στόχοι και οι 12 άξονες παρέμβασης

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΟΚΕ: Οι 6 αναπτυξιακοί στόχοι και οι 12 άξονες παρέμβασης

  Τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους και τους άξονες για την επίτευξή τους ορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι της χώρας, διαμηνύοντας πως"η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική βελτίωση και τη στήριξη της ανάπτυξης". 

  Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή τους, οι κοινωνικοί εταίροι και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ), αναγνωρίζουν την ανάγκη κοινωνικών και πολιτικών συναινέσεων για την υιοθέτηση Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με στόχο μία Ελλάδα που θα χαρακτηρίζεται από κοινωνική συνοχή, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

  Μέχρι σήμερα, όπως σημειώνουν, δεν υπήρξε στη χώρα ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης αποδοχής, με αποτέλεσμα η διαχείριση της κρίσης να μην είναι προϊόν εθνικής συνεννόησης, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση. Επομένως, η διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής συνεννόησης και η συμμετοχή όλης της κοινωνίας σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα απαντά στα σημερινά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επόμενες γενιές, αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την έξοδο από την κρίση, την επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ισχυροποίηση της χώρας στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες. 

  "Η Ελλάδα πρέπει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική βελτίωση και τη στήριξη της ανάπτυξης. Χρειάζεται να αντιμετωπίσει τα ενδογενή δομικά προβλήματα της οικονομίας, να βελτιώσει τη διαρθρωτική της ανταγωνιστικότητα, να μετασχηματιστεί σε μία σύγχρονη ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία και με αυτά τα εφόδια να ξεφύγει από τις αυστηρές πολιτικές λιτότητας και να απαιτήσει μία θέση στη διεθνή αγορά που θα μας φέρει περισσότερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων", τονίζεται στην ανακοίνωση της ΟΚΕ. 

  Μέσα από την προσέγγιση όλων των απόψεων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο ενός ανοικτού κοινωνικού διαλόγου για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, η ΟΚΕ παρουσιάζει τους κεντρικούς στρατηγικούς στόχους, καθώς και τους βασικούς άξονες παρέμβασης στους οποίους συμφωνεί το σύνολο των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της χώρας.

  Κεντρικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι

  1. Μείωση της ανεργίας και αύξηση της ποιοτικής απασχόλησης

  2. Προσέλκυση καινοτόμων επενδύσεων και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

  3. Ενίσχυση εξωστρέφειας και εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού σε όλους τους τομείς της οικονομίας

  4. Αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και προσαρμογή των δεξιοτήτων στις σύγχρονες απαιτήσεις

  5. Μείωση φτώχειας και ανισοτήτων

  6. Προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με ξεκάθαρους κανόνες και σαφείς τρόπους που θα επιτρέπουν το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων

  Βασικοί Άξονες Παρέμβασης 

  1. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και μείωση της γραφειοκρατίας για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, την υποστήριξη του πολίτη και την προώθηση της υγιούς και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας

  2. Απλοποίηση της Νομοθεσίας και αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακής νομοθέτησης

  3. Βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης και διαμόρφωση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος, ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή και να διασφαλίζεται η αναλογικότητα και η ανταποδοτικότητα της φορολογίας

  4. Ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης και επίλυση διαφορών, ώστε να υπάρχει  διαφάνεια, να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να διευκολύνονται οι επενδύσεις  

  5. Ενίσχυση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού με έμφαση στους κλάδους της οικονομίας με συγκριτικό πλεονέκτημα και προώθηση των συνεργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων (clusters). Υιοθέτηση και εφαρμογή Βιομηχανικής Πολιτικής που θα έχει στόχους ευθυγραμμισμένους με εκείνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία.

  6. Αντιμετώπιση μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών πρακτικών στη λειτουργία  των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών 

  7. Αποκατάσταση του αναπτυξιακού ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και δημόσιων πηγών χρηματοδότησης για να διασφαλισθεί η ρευστότητα στην αγορά και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη

  8. Επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού συστήματος με μακροχρόνιο ορίζοντα και αναβάθμιση της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση της γνώσης με την τεχνολογία και η προσαρμογή των δεξιοτήτων στις απαιτήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ειδικές πρωτοβουλίες για την ανάκτηση δεξιοτήτων από τους μακροχρόνια ανέργους, ώστε να είναι δυνατή η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  9. Προώθηση και ενίσχυση της έρευνας και σύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα για το μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων της σε καινοτόμες δραστηριότητες και προϊόντα νέων τεχνολογιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

  10. Αποτελεσματικό και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στους πολίτες και θα παρέχει εξίσου ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας στις μελλοντικές γενιές. Πολιτικές για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και της πληθυσμιακής γήρανσης

  11. Αναβαθμισμένη λειτουργία κράτους πρόνοιας με στοχευμένες παρεμβάσεις που θα καλύπτουν τους πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη, διασφαλίζοντας πρωτίστως την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ουσιαστική στήριξη των ανέργων

  12. Βελτίωση Ενεργειακού Σχεδιασμού με προσανατολισμό στην καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, ισόρροπη περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κάθε λογής υλικών (κυκλική οικονομία)

  Στη βάση των παραπάνω, η ΟΚΕ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει την υπεύθυνη διαβούλευση μεταξύ των μελών της με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και την ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα, την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη συνεχή εμβάθυνση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, με συγκεκριμένες προτάσεις ανά τομέα. 

  Η ΟΚΕ  επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας με δημοκρατική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όλοι οι πολίτες της χώρας, μέσα από συλλογικές εκφράσεις αλλά και ο καθένας ατομικά, έχουμε ευθύνη να συμβάλλουμε υπεύθυνα στη βελτίωση της κατάστασης που βιώνουμε καθημερινά και να παραδώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στις επόμενες γενιές.

  Η ΟΚΕ καλεί την κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού κόσμου να δείξουν έμπρακτα ότι στηρίζουν τον κοινωνικό διάλογο, ότι σέβονται τα αποτελέσματα του και ότι αξιοποιούν, προς όφελος της χώρας, τα συμφωνηθέντα μεταξύ των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων για τη χώρα μεταρρυθμίσεων.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων