Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ η πρόταση για διάρθρωση των Οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44Α το οποίο προστέθηκε στο Ν. 4052/2012 με το άρθρο 81 του Ν. 4387/2016.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.