Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €
Τα "Νομικά θέματα" είναι μία συνεργασία της δικηγορικής εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και του Capital.gr

Μέμψη άστοργης δωρεάς

Η εγκατάσταση των κληρονόμων στα στοιχεία της κληρονομιαίας περιουσίας απαιτείται να τελεί σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του δικαίου της νόμιμης μοίρας, δεδομένου, ότι ο νόμιμος μεριδούχος μετέχει στην κληρονομία, ως κληρονόμος, κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το γεγονός αυτό άλλωστε του παρέχει την έννομη δυνατότητα να διεκδικήσει με την άσκηση της αγωγής περί κλήρου το μέρος που υπολείπεται για την συμπλήρωσή της νόμιμης μοίρας του, όταν αυτή προσβάλλεται είτε με τη διαθήκη είτε με δωρεά του κληρονομούμενου αιτία θανάτου. Εντούτοις, ο νόμος παρέχει στο νόμιμο μεριδούχο και άλλο ένα ένδικο βοήθημα για την αποκατάσταση της ζημίας του, σε περίπτωση προσβολής της νόμιμης μοίρας του από την διανεμητική εξουσία του διαθέτη, το οποίο αφορά τις χαριστικές δικαιοπραξίες μεταβίβασης στοιχείων της κληρονομιαίας περιουσίας.  

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1835 του Αστικού Κώδικα ορίζει, ότι κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομούμενου που προστίθεται στην κληρονομία για τον υπολογισμό της νόμιμης μοίρας, υπόκειται σε μέμψη, δηλαδή σε ανατροπή, καθόσον μέρος η υπάρχουσα κληρονομία κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας του μεριδούχου.

Αίτημα δηλαδή της σχετικής αγωγής, η οποία ασκείται από τον μεριδούχο ή και τους διαδόχους αυτού μόνο κατά των δωρεοδόχων ή των κληρονόμων τους, αποτελεί αφενός η ανατροπή της συγκεκριμένης δωρεάς κατά το μέρος που απαιτείται, προκειμένου να ικανοποιηθεί η νόμιμη μοίρα του, και αφετέρου το να υποχρεωθεί ο δωρεοδόχος να αποκαταστήσει, δια της κατά κυριότητα και νομή μεταβίβασης στον μεριδούχο, τόσο μέρος από τα στοιχεία που δωρίθηκαν, όσο απαιτείται για την κάλυψη της νόμιμης μοίρας του.

 
Αναγκαία βέβαια αφετηρία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης αποτελούν οι ορισμοί των άρθρων 1831 και 1833 ΑΚ, σε σχέση με τον εν γένει υπολογισμό της νόμιμης μοίρας, η οποία αντιστοιχεί στο ήμισυ της εξ αδιαθέτου μερίδας. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1831 ΑΚ, βάση για τον προκείμενο υπολογισμό αποτελεί η κατάσταση και η αξία της κληρονομίας κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, δηλαδή όλα τα υπάρχοντα κατά τον χρόνο αυτό περιουσιακά στοιχεία που είναι δεκτικά κληρονομικής διαδοχής. Ωστόσο στην κληρονομία προστίθεται, με την αξία του χρόνου της παροχής, ο,τιδήποτε παραχώρησε χαριστικά με κάθε είδους δικαιοπραξία ο κληρονομούμενος σε μεριδούχο, ανεξαρτήτως χρονικού πλαισίου, καθώς και κάθε δωρεά στην οποία προέβη ο κληρονομούμενος εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν το θάνατό του, προς μεριδούχο ή τρίτο, εκτός κι εάν αυτή επιβαλλόταν από λόγους ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον.

Ως «ιδιαίτερο ηθικό καθήκον» νοείται εκείνο, το οποίο κάτω από τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης υποδεικνύεται ως επιβεβλημένο από τις επιταγές της ηθικής και της αλληλεγγύης. Στα πλαίσια των συνθηκών αυτών λαμβάνεται υπόψη η περιουσία του δωρητή, η κοινωνική θέση του καθώς και οι προσωπικές σχέσεις του με τον δωρεοδόχο, ενώ στην έννοια των δωρεών από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον υπάγονται και οι ανταποδοτικές δωρεές, δηλαδή αυτές με τις οποίες ο κληρονομούμενος ήθελε να ανταμείψει τον δωρεοδόχο για τις υπηρεσίες που ο τελευταίος του προσέφερε, χωρίς να έχει κατά εκείνου αξίωση από το νόμο για την καταβολή αμοιβής.

Οι παροχές, που υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις περιήλθαν σε μεριδούχο, καταλογίζονται στη νόμιμη μοίρα, εκτός κι αν ο κληρονομούμενος όρισε διαφορετικά κατά τον χρόνο κατά τον οποίον προέβη σε αυτήν. Ειδικά η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσό που υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1509 εδάφιο α’ΑΚ.

Συνεπώς, σε μέμψη άστοργης δωρεάς δεν υπόκεινται όλες ανεξαίρετα οι χαριστικές δικαιοπραξίες του διαθέτη, καθώς ειδικά σε σχέση με τις δωρεές προς τρίτους ο νόμος, και ειδικότερα το άρθρο 1831 παρ. 2 ΑΚ, εισάγει εξαίρεση, θέτοντας ως προϋποθέσεις, και μάλιστα σωρευτικώς, αφενός το χρόνο διενέργειάς τους, που θα πρέπει να εντοπίζεται εντός της τελευταίας δεκαετίας πριν την επαγωγή της κληρονομίας, και αφετέρου την πραγματική τους αιτία, καθώς αυτή θα πρέπει να μην ερείδεται σε λόγους ευπρέπειας ή ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος.

Σε δικονομικό επίπεδο, ο σχετικός ισχυρισμός του δωρεοδόχου, λόγω ακριβώς της εισαγομένης εξαίρεσης, αποτελεί ένσταση, ώστε ο εναγόμενος οφείλει να αποδείξει, κατ΄ άρθρα 338 παρ. 1 και 335 ΚΠολΔ, ότι η δωρεά έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή λόγους ευπρεπείας. Εντούτοις, η περιεχόμενη στο δωρητήριο συμβόλαιο δήλωση του δωρητή, ότι η δωρεά είχε τον χαρακτήρα αυτό, δεν δεσμεύει το δικαστήριο, το οποίο κρίνει με βάση τα προταθέντα και αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, αν πράγματι η δωρεά έγινε για τους παραπάνω λόγους, χωρίς να δεσμεύεται από τον χαρακτηρισμό που έδωσαν σε αυτήν οι συμβαλλόμενοι και τα ελατήρια της ενέργειας του δωρητή.

Η αγωγή περί μέμψης άστοργης δωρεάς παραγράφεται, σύμφωνα με το άρθρο 1836 παρ. 2 ΑΚ, δύο χρόνια μετά το θάνατο του κληρονομουμένου. Ως αφετηρία της παραγραφής τάσσεται ο χρόνος του θανάτου του κληρονομουμένου χωρίς να είναι αναγκαίο για την πληρότητα της προβαλλόμενης ένστασης παραγραφής να γίνει επίκληση και του ότι ο ενάγων αναγκαίος κληρονόμος γνώριζε το θάνατο του κληρονομουμένου. Η δε παραγραφή της αξίωσης για ανατροπή της άστοργης δωρεάς διακόπτεται με την έγερση της σχετικής αγωγής, μόνον όταν αυτή θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προκείμενη αξίωση και όχι, ενδεχομένως, και σε άλλες.
Σχολιάστε το άρθρο 
Βρήκατε το άρθο ενδιαφέρον:

Προηγούμενα άρθρα στην ενότητα Ιδιωτικό δίκαιο

 • 09/02  Δικαίωμα διατροφής ενήλικου τέκνου
  Οι διατάξεις που διέπουν το δικαίωμα διατροφής του ανήλικου τέκνου έναντι των γονέων του, αποβλέπουν εύλογα στην παροχή μιας αυξημένης προστασίας προς αυτό, δεδομένου ότι οι συνθήκες ζωής του ανηλίκου δικαιολογούν κατά κανόνα την εφαρμογή του άρθρου 1486 του Αστικού Κώδικα.
 • 04/02  Παροχή εργασίας κατά την Κυριακή, τις αργίες και τη νύκτα
  Η εργασία του μισθωτού κατά το Σάββατο ως έκτη ημέρα, δεν αποτελεί υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία, εφόσον δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ημερησίας απασχόλησης. Τι ισχύει για τις Κυριακές και τις αργίες.
 • 02/02  Δικαίωμα διατροφής ανήλικου τέκνου
  Η υποχρέωση διατροφής αποτελεί άρρηκτη συνέπεια της οικογενειακής συμβίωσης, για τον λόγο αυτό άλλωστε το άρθρο 1485 του Αστικού Κώδικα την καθορίζει στα πλαίσια της αμοιβαιότητας μεταξύ ανιόντων και κατιόντων.
 • 28/01  Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση
  Στα πλαίσια της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, τα χρονικά όρια της εργασίας των μισθωτών έχουν καθορισθεί με ειδικές διατάξεις δημοσίας τάξης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προστασία των εργαζομένων από τον κίνδυνο την υπεραπασχόλησής τους άνευ περαιτέρω καταβολής μισθού.
 • 26/01  Η διάσταση ως λόγος λύσης του γάμου
  Στα πλαίσια του Ελληνικού δικαίου, η λύση της έννομης σχέσης του γάμου έχει ως προαπαιτούμενο την προσφυγή στη δικαστική συνδρομή, καθώς εξαρτάται άρρηκτα από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, σε αντίθεση με άλλα δίκαια χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • 19/01  Ανικανότητα σύνταξης διαθήκης λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
  Η διαθήκη, ως μονομερής δικαιοπραξία, αποτυπώνει τη δήλωση τελευταίας βούλησης του συντάκτη της για τον καθορισμό των προσώπων που θα τον διαδεχτούν, υπό τους περιορισμούς του νόμου, στα περιουσιακά του στοιχεία.
 • 16/01  Υποχρέωση διατροφής συζύγων μετά τη λύση του γάμου
  Η έκδοση του διαζυγίου επιφέρει ευνόητα τη λύση του γάμου και συνακόλουθα την παύση όλων των εννόμων συνεπειών που απέρρεαν από την ύπαρξη αυτού. Ωστόσο, οι πραγματικές συνέπειες της κοινότητας βίου που συνένωνε τους συζύγους και καθόριζε τις συνθήκες διαβίωσής τους, σε αρκετές περιπτώσεις, αναπτύσσουν θεμέλια που δεν ανατρέπονται με διαδικαστικό τρόπο.
 • 14/01  Υπερημερία εργοδότη και ωφέλεια εργαζομένου
  Στα πλαίσια των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, ορίζεται, ότι στην περίπτωση που ο εργοδότης καταστεί υπερήμερος ως προς την αποδοχή της προσφερόμενης εργασίας, ένεκα της μη νόμιμης λύσης έγκυρης σύμβασης, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον μισθό του.
 • 12/01  Η υποχρέωση διατροφής των συζύγων μετά τη διακοπή της συμβίωσης
  Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, δηλαδή η αποχώρηση ενός εκ των συζύγων από την οικογενειακή εστία, αποτελεί κατά κανόνα το προοίμιο της οριστικής λύσης της έννομης σχέσης του γάμου.
 • 29/12  Δικαίωμα επικοινωνίας των απώτερων ανιόντων
  Η διάλυση ενός γάμου, είτε με διαζύγιο είτε με διάσταση, έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια τη διάρρηξη του συζυγικού δεσμού και τη διακοπή του υλικού στοιχείου της έγγαμης συμβίωσης. Στα πλαίσια αυτά, η επιμέλεια του τυχόν αποκτηθέντος από τον γάμο τέκνου ανατίθεται αναγκαστικά σε έναν μόνο γονέα.
« Προηγούμενη σελίδα    Επόμενη σελίδα »