Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουν-2009 14:09

  Ασπίς Πρόνοια: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Τακτική Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έλαβε χώρα σήμερα, 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας. 

  Αναλυτικά, όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις : 

  1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 67ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια, Κατάσταση Ταμειακών Ροών). Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα. 

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 67ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008. 

  3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές" και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής η κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ο κ. Πέρρος Ιωάννης του Λεωνίδα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 για τον έλεγχο της 68ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και όρισε την αμοιβή τους, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.ΕΛ. Α.Ε. 

  4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2009 (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920). 

  5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 

  6. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και διορισμός των ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωσήφ Χασσίδ και Παναγιώτη Μελετάκου και του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιλτιάδη Επιθυμιάδη, ως μελών αυτής. 

  7. Ενημέρωση της παραίτησης του ανεξάρτητου-μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαγγανά Κακαουνάκη Σταυρούλας και έγκριση της από 07/08/2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με την οποία η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας συνεχίσθηκε με τα εναπομένοντα μέλη του χωρίς την αντικατάσταση του ως άνω μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων. 

  8. Παροχή άδειας, κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ΄ επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας. 

  9. Διάφορες ανακοινώσεις. - Δεν συζητήθηκαν ούτε ανακοινώθηκαν άλλα θέματα. 

  Σημειώνεται ότι στη συνέλευση παρευρέθησαν 16 μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.506.010 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 86,56% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ