Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 17-Ιουν-2009 19:30

  S&B: Έγκριση για ΑΜΚ και μέρισμα από Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαόιυ ενέκρινε η Γ.Σ. της S&B που πραγματοποιήθηκε στις 16/6.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση παρέστησαν συνολικά 45 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 73,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
   
  Εκ των ως άνω παρισταμένων μετόχων, τριάντα εννέα (39) ήταν εμπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 66,59% του μετοχικού κεφαλαίου και έξι (6) εκπρόθεσμοι, εκπροσωπούντες 6,69% του μετοχικού κεφαλαίου.

  1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 99,95% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης
  2008.

  3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η εκλογή του κ. Bασιλείου Καμινάρη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 20411) ως τακτικού Ελεγκτή και του κ. Χρήστου Πελεντρίδη (ΑΜ.ΣΟΕΛ. 17831) ως Αναπληρωματικού, από την εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τη χρήση 2009 και η αμοιβή τους καθορίστηκε στο ποσόν των σε
  187.340 ΕΥΡΩ.

  4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί:

  • η καταβολή στους μετόχους μερίσματος 0,16€ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με το μέρισμα που αναλογεί στις 219.470 ίδιες μετοχές και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,1611€ ανά μετοχή. Στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008) και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,145€ ανά μετοχή.

  Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2009. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 2α Ιουλίου 2009. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 8η Ιουλίου 2009 μέσω της πληρώτριας τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS.

  • η καταβολή στο προσωπικό ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ΕΥΡΩ. Στο ποσό αυτό θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008).

  • η διάθεση σε ανώτερα στελέχη της εταιρίας τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ Ευρώ και είκοσι τεσσάρων Λεπτών (334.688,24€) με τη μορφή πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριών (58.603) δωρεάν μετοχών που θα εκδοθούν κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στο ποσό αυτό, πριν την κεφαλαιοποίησή του, θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 του Ν. 3697/2008).

  5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. ποσού τριακοσίων πέντε χιλιάδων Ευρώ (305.000€) καθώς και η καταβολή αμοιβής και εξόδων μέχρι ποσού 50.000 Ευρώ ετησίως, στο μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Καρκαλέμη. Στις ανωτέρω αμοιβές του Δ.Σ. θα παρακρατηθεί φόρος 10% (αρθ. 18 Ν. 3697/2008).

  6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,78% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τρία Ευρώ (58.603€) με έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριών (58.603) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία προκειμένου να διατεθούν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρίας. Η αύξηση αποφασίστηκε σε εκτέλεση του ανωτέρω 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

  7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων, στα πλαίσια της συνολικής άντλησης κεφαλαίων μέχρι του ποσού των σαράντα εκατομμυρίων Ευρώ (40.000.000€), η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (10.356.440€) με καταβολή μετρητών και έκδοση σε τιμή υπέρ το άρτιον δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (10.356.440) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή προς τρεις (3) παλαιές μετοχές και δικαίωμα προεγγραφής. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με μεταγενέστερη απόφασή του την τιμή διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

  8. Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,78% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετόχων η τροποποίηση των προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option) των ετών 2005, 2006 και 2007, ώστε η Εταιρία να έχει την επιλογή να χορηγεί στους δικαιούχους που εξασκούν τα δικαιώματα προτίμησης που τους έχουν απονεμηθεί μετοχές που θα προέρχονται είτε από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε από ίδιες μετοχές.

  9. Επί το ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,78% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων το νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρίας με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option). Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα θα έχει διάρκεια επτά ετών και ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα διατεθούν θα ανέλθει μέχρι 145.000 μετοχές της Εταιρίας. Ως τιμή άσκησης καθορίστηκε η τιμή της μετοχής της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16ης Ιουνίου 2009, η οποία διαμορφώθηκε σε € 5,08.

  10. Επί του δέκατου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η τροποποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε δυνάμει της από 14/05/2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ώστε το σύνολο των αποκτηθέντων ιδίων μετοχών να μπορεί να διατεθεί στο προσωπικό της Εταιρίας.

  11. Επί του ενδέκατου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,75% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η τροποποίηση των άρθρων 4, 9, 11, 16 παρ. 5, 18 παρ. 1, 20 παρ. 2 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας.

  12. Επί του δωδέκατου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η εκλογή των κ.κ. Εμμανουήλ Βούλγαρη, Ιωάννη Καρκαλέμη, Ιάκωβου Γεωργάνα και Ελένης Παπακωνσταντίνου ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπει το άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Η θητεία των μελών ορίσθηκε σε τρία έτη.

  13. Επί του δέκατου τρίτου θέματος χορηγήθηκε με πλειοψηφία 99,99% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η κατά το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920 άδεια σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν
  τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

  14. Επί του δέκατου τετάρτου θέματος εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,75% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων η εξαγορά του ποσοστού 25% που κατέχει η εταιρία ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε., της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, στην εταιρία DOLPHINCI S&B HOLDINGS LTD από την εταιρία του Ομίλου SIBIMIN OVERSEAS LTD, σε περίπτωση που η ΟΡΥΜΥΛ Α.Ε. αποφασίσει τη διάθεση του ανωτέρω ποσοστού της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων