Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 19:44

  Medicon: Εκλογή νέου 7μελούς ΔΣ για εξαετή θητεία

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Νέο 7μελές Δοικητικό Συμβούλιο για εξαετή θητεία εξέλεξε η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Medicon Hellas Α.Ε., η οποία συνήλθε στις την Παρασκευή 29 Ιουνίου. 

  Ο πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ ενημέρωσε τη συνέλευση για τη διευθέτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς την ALPHA BANK, καθώς και για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τη Εurobank.

  Στη συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια των αντιπροσώπων τους, μέτοχοι εκπροσωπούντες (3.788.935) κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,729959% του συνόλου των (4.419.616) μετοχών στις οποίες διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο, και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.

  Στις αποφάσεις της ΓΣ περιλαμβάνονται:

  - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017 , κατ’ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.

   - Ομόφωνη έγκριση της απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαρία Δημοτσάντου, Γεώργιο Δημοτσάντο, Γεώργιο – Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου, Iορδάνη-Ανδρέα Μπαλτζόγλου, Σωτηρία Μητροπούλου, Θεοδώρα Μήτσιου, Δημήτριο Καπετανάκη, Βασιλική Καρκάνη και Σπυριδούλα Κτίστη (κατά περίπτωση) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κ. Βαρθαλίτη Γεωργίου του Ιωάνη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος είναι μέλος της ελεγκτικής εταιρείας ‘’VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.’’ με διακριτικό τίτλο ‘’ECOVIS VNT Auditing S.A’’ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12.2017.

  - Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2017 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2018-2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 

  Ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν  ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία κατά τη χρήση 2017 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2018.

  - Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2018 - 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κ. Βαρθαλίτη Γεωργίου του Ιωάνη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και κ. Μπαμπανέλου Δέσποινα του Αγαμέμνονα, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37151, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 050642 ως Αναπληρωματική Ελέγκτρια Λογιστή, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ‘’VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.’’.

  - Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού."

  Η Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με εξαετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

  1.Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου.

  2.Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας.

  3.Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης.

  4.Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας.

  5.Ευστράτιος Τσερκέζος του Δικαίου και της Σταματίας.

  6.Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου.

  7.Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη.

  - Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών"

  Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

  Εκλέχθηκε και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 του ν. 4449/2017), που αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου, Δημήτριο Καπετανάκη του Ιωάννη, κο. Ευστράτιο Τσερκέζο του Δικαίου και την κα Χατζηγεωργίου Ισιδώρα του Δημητρίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Σοφοκλέους 8-12. Tα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

  - Ενημέρωση για τη σύναψη των νέων τροποποιημένων δανειακών συμβάσεων με τις τράπεζες.

  1. Διευθετήθηκε το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας προς την ALPHA BANK.

  2. Εξοφλήθηκαν πλήρως και ολοσχερώς όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη Εurobank.

  Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την πρόοδο των εργασιών των διαγνωστικών εργαστηρίων και τις επενδύσεις που έχει κάνει η εταιρεία σε αυτά. Συγκεκριμένα ξεκινάει η λειτουργία ενός νέου διαγνωστικού εργαστηρίου στην Πετρούπολη. Η συνέλευση ενημερώθηκε και για τη νέα συνεργασία με την Abbott.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων