Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 14-Ιουν-2018 15:43

  Creta Farm: Τι δήλωσαν οι βασικοί μέτοχοι στην ετήσια Γ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ η απόφαση για μη διανομή μερίσματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

  Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι ανακοίνωσαν ότι ενεργώντας στα πλαίσια της από 14.3.2018 συμφωνίας αναδιάρθρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και της Κοινοπραξίας των τραπεζών-πιστωτών, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στην καταβολή, εντός της συμβατικής προθεσμίας της 30ης.06.2018, του συμφωνηθέντος ποσού €600.000 ως ποσού προοριζόμενου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προκειμένου στη συνέχεια η Εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία των Τραπεζών.

  Αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

  Η εταρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της πραγματοποιήθηκε στις 13.6.2018 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της (15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης), κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι της Εταιρείας (αμφότεροι δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 24.087.364 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,71% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,15% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, η Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 της Εταιρείας και του Ομίλου της και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τις ενέκρινε ομόφωνα ως ακολούθως:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  2. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και η απόφαση για μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

  H Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα ως ακολούθως επί του θέματος τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και τη μη διανομή μερίσματος της παραπάνω εταιρικής χρήσης: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  3. Απαλλάχτηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017).

  H Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα ως ακολούθως την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω εταιρικής χρήσης:
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  4. Εκλέχτηκαν οι Νόμιμοι Ελεγκτές (τακτικός και αναπληρωματικός) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2018 έως 30/6/2018, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

  H Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε ομόφωνα ως ακολούθως τους παραπάνω νόμιμους ελεγκτές και καθόρισε τις αμοιβές τους:

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  5. Εγκρίθηκε η αμοιβή των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017. H Γενική Συνέλευση των μετόχων ψήφισε ομόφωνα ως ακολούθως τις παραπάνω αμοιβές των Ελεγκτών: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 (1.1.2017 – 31.12.2017). Προ εγκρίθηκαν οι αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), κατ’ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920. H Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε και προενέκρινε ως ακολούθως τις παραπάνω αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:


  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  7. Εγκρίθηκε η Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920. H Γενική Συνέλευση ως ακολούθως παρείχε άδεια για την κατάρτιση και έγκριση των παραπάνω συμβάσεων: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  8. Εγκρίθηκε η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. H Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα ως ακολούθως τη χορήγηση των παραπάνω αδειών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές της :

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  9. Εγκρίθηκαν οι συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. H Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ως ακολούθως τις παραπάνω συναλλαγές της Εταιρείας: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  10. Εγκρίθηκε η δομή και σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και εξελέγησαν τα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. H Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα ως ακολούθως καθόρισε τη δομή, τη σύνθεση, των αριθμό των μελών και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν τούτου εξέλεξε τα μέλη τα οποία θα την απαρτίζουν, όπως αυτά προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και κρίθηκαν ανταποκρινόμενα στις διατάξεις του Ν.4449/2017.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 24.087.364 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,71%, - Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου: 82,15% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 24.087.364 Αριθμός ψήφων "Υπέρ": 24.087.364, - Αριθμός Ψήφων "Κατά" : 0, - Αριθμός αποχών: 0.

  11. Διάφορες Ανακοινώσεις - Θέματα γενικού ενδιαφέροντος:

  Οι βασικοί μέτοχοι ανακοίνωσαν ότι ενεργώντας στα πλαίσια της από 14.3.2018 συμφωνίας αναδιάρθρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, μεταξύ της Εταιρείας και του Ομίλου και της Κοινοπραξίας των τραπεζών-πιστωτών, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στην καταβολή, εντός της συμβατικής προθεσμίας της 30ης.06.2018, του συμφωνηθέντος ποσού €600.000 ως ποσού προοριζόμενου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, προκειμένου στη συνέχεια η Εταιρεία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε συνεργασία με την Κοινοπραξία των Τραπεζών.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων