Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2018 19:30

  Intracom: Στις 26/6 η Γ.Σ. για reverse split και ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom, στο πλαίσιο της οποίας θα κληθούν να λάβουν απόφαση μεταξύ άλλων, για το reverse split, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού 9,5 εκατ. ευρώ και δωρεάν διανομή των νέων μετοχών, καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση των συμμετοχών της εισηγμένης. 

  Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

  1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης (01.01.2017 - 31.12.2017)

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους

  4. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, κατ’ άρθρα 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

  5. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

  6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, εταιρειών

  7. Λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή ειδικής άδειας, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού

  8. Λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

  9. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

  10. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό € 121.066.654,36, ως ακολούθως : α) κατά ποσό € 36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41 ανά μετοχή και β) κατά ποσό €121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41, ανά μετοχή σε € 0,50, ανά μετοχή. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου

  11. Λήψη απόφασης για αύξηση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής από € 0,50 σε € 1,00 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου

  12. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού € 9.500.000, εκ των οποίων αποθεματικά ύψους € 9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 71β του Ν. 4172/2013, και έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου

  13. Διάφορες Ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 11η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β' Επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων