Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 31-Μαϊ-2018 17:50

  Εθνική Τράπεζα: Κερδοφόρο το α' τρίμηνο του 2018

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 20 εκατ. ευρώ έκλεισε το α' τρίμηνο του 2018 για την Εθνική Τράπεζα, έναντι ζημιών ύψους 60 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

  Στην Ελλάδα τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €10 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €55 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο

  Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η οργανική κερδοφορία στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (-6,6% σε τριμηνιαία βάση) και τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (-83 μ.β. σε τριμηνιαία βάση) 

  Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €269 εκατ. (-11,2% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, τις αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας 

  Τα εγχώρια καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €57 εκατ. το Α τρίμηνο του 2018 (-5% σε τριμηνιαία βάση), λόγω εποχικότητας. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση

  Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις ανήλθαν σε €34 εκατ. το Α τρίμηνο του 2018 από €28 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, αναπροσαρμοσμένα για την αναταξινόμηση του δανείου στο Ελληνικό Δημόσιο (Titlos) 

  Στην Ελλάδα, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €213 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2018 από €228 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, λόγω εποχικότητας, με τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά και διοικητικά έξοδα να περιστέλλονται κατά 17,1% και 2,8% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

  Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 36,0% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €121 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2018, οδηγώντας την Τράπεζα σε οργανική κερδοφορία (€14 εκατ.)

  € εκατ.

    Α‘ τρίμηνο      2018

  Δ‘ τρίμηνο 2017

  Δ

  Α‘ τρίμηνο 2017

  Δ

  Καθαρά έσοδα από τόκους1

  289

  324

  -11%

  366

  -21%

  Καθαρά έσοδα από προμήθειες

  62

  65

  -5%

  60

  +5%

  Οργανικά έσοδα

  351

  389

  -10%

  426

  -18%

  Έσοδα από χρημ/κες πράξεις και λοιπά έσοδα1

  25

  21

  19%

  39

  -36%

  Καθαρά λειτουργικά έσοδα

  376

  410

  -8%

  465

  -19%

  Λειτουργικές δαπάνες

  (231)

  (248)

  -7%

  (228)

  +1%

  Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων

  120

  141

  -15%

  198

  -39%

  Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων

  145

  162

  -10%

  237

  -39%

  Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια

  (120)

  (200)

  -40%

  (233)

  -49%

  Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)

  25

  (38)

  n/m

  4

  >100%

  Λοιπές προβλέψεις

  1

  (19)

  n/m

  (7)

  n/m

  Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων

  26

  (57)

  n/m

  (3)

  n/m

  Φόροι

  (6)

  (4)

  +66%

  (6)

  -9%

  Κέρδη / (ζημίες) (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

  20

  (60)

  n/m

  (9)

  n/m

  Κέρδη / (ζημίες) (διακοπείσες δραστηριότητες)2

  24

  (200)

  n/m

  31

  -24%

  Δικαιώματα μειοψηφίας

  (10)

  (5)

  >100%

  (9)

  11%

  Κέρδη / (ζημίες) περιόδου1

  34

  (265)

  n/m

  13

  >100%

   

  Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο

  Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) συνεχίστηκε και κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 και διαμορφώθηκε σε €0,8 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων €0,1 δισ. αφορούν στον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους. Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά €5,0 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του ΕΕΜ για το Α’ τρίμηνο του 2018 κατά €0,92 δισ. Η συνολική μείωση αντανακλά αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών ύψους €1,8 δισ., με το υπόλοιπο να προέρχεται από λογιστικές διαγραφές. Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώθηκε κατά 100 μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 43,1% το Α’ τρίμηνο του 2018, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 60,4% στην Ελλάδα, αποτελώντας μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών Ελληνικών τραπεζών.

  Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών επίσης παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα (-€57 εκατ.) το Α’ τρίμηνο του 2018. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 30,9% (-120 μ.β. σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 84,0% στην Ελλάδα (82,9% σε επίπεδο Ομίλου).

  Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) μειώθηκε σημαντικά σε 167 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2018 από 250 μ.β. προηγούμενο τρίμηνο και 294 μ.β. το Α’ τρίμηνο του 2017, συντελώντας αποφασιστικά στην επιστροφή της Τράπεζας σε οργανική κερδοφορία. 

  Στη ΝΑ Ευρώπη, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 35,4% το Α' τρίμηνο του 2018, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 56,9%.

  Πλήρης απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA

  Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σήμερα σε μόλις €2,8 δισ. από €12,3 δισ. το τέλος του 2016. Η έκθεση αυτή αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (targeted longer-term refinancing operations - TLTROs). H ETE διατηρεί μηδενική εξάρτηση από το μηχανισμό ΕLA από τα τέλη Νοεμβρίου 2017

  Οι εγχώριες καταθέσεις εμφάνισαν σταθεροποιητικές τάσεις το Α’ τρίμηνο του 2018, παρά τις σημαντικές εισροές καταθέσεων ύψους €1,7 δισ. το Δ’ τρίμηνο του 2017, λόγω εποχικότητας 

  Το πλεονέκτημα ρευστότητας της ΕΤΕ σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης τοποθετεί την Τράπεζα σε προνομιακή θέση ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης χορηγήσεων σε επιχειρήσεις

  Δείκτης CET1 στο 16,5% 

  Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 16,5%, ενσωματώνοντας την αρνητική επίπτωση 50 μ.β. από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΠ 9 και 16 μ.β. από την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ

  Ο δείκτης CET1 έχει επιβαρυνθεί επίσης από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Ρουμανία και Αλβανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους

  Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς αναφέρει τα εξής:

  "Τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2018 σηματοδοτούν την επιστροφή της ΕΤΕ στην οργανική κερδοφορία, κεφαλαιοποιώντας στον ισχυρό ισολογισμό και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.  

  Αναφορικά με τις επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ κατέγραψε οργανικά κέρδη ύψους €26 εκατ., αντανακλώντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, μετά τη συντηρητική πολιτική προβλέψεων και την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του Α’ τριμήνου για το 2018. Οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους και η βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες θα αντισταθμίσουν τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕ αναμένει να συνεχίσει παράγει θετική κερδοφορία για το υπόλοιπο του έτους. 

  Η ρευστότητα της Τράπεζας συνιστά ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς η ΕΤΕ παραμένει η μοναδική Ελληνική Τράπεζα που αποδεσμεύτηκε από τον ELA, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αντανακλά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης (TLTROs). Με δείκτη δάνεια προς καταθέσεις μόλις στο 75% στην Ελλάδα, η ΕΤΕ παραμένει σε πλεονεκτική θέση ενόψει της ισχυροποίησης της ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων.  

  Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ κατόρθωσε να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο ποσοστό κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του εγχώριου τραπεζικού κλάδου στο 60%. Η υπεραπόδοση της τάξεως των €0,9 δισ. έναντι του στόχου για το Α’ τρίμηνο του 2018, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη πώληση χαρτοφυλακίου δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, θέτει τις βάσεις όχι μόνο για την επίτευξη του στόχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για το 2018 νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά και για τη διατήρηση ενός σημαντικού αποθέματος για το 2019. Τα υψηλά ποσοστά κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέχουν στην ΕΤΕ ευελιξία στην υλοποίηση της στρατηγικής μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.  

  Από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,5%, μη ενσωματώνοντας τη θετική επίπτωση από τις εναπομείνασες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και διαφόρων θυγατρικών".  
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων