Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 23-Απρ-2018 19:17

  Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ: Στα €0,13 το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος ποσού €0,22 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2017 αποφάσισε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ.

  Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09, σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,13 ανά μετοχή (καθαρό).

  Σημειώνεται ότι από την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2017 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 (Record Date).

  Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 μέσω της:
  1. Πληρώτριας Τράπεζας "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΤΕ"), για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην Ελλάδα, και /ή την αλλοδαπή ως εξής:
  1.1 Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. με τη διαδικασία της συγκεντρωτικής πίστωσης διά των τοπικών συστημάτων πληρωμών (Ερμής ή Δίας) σε λογαριασμούς ΕΤΕ ή λογαριασμούς άλλων Τραπεζών.
  1.2 Με τη διαδικασία της αυτόματης μαζικής πίστωσης μέσω των συστημάτων της ΕΤΕ, όπου, όποιος δικαιούχος μέτοχος έχει ορίσει χειριστή την ΕΤΕ (Κωδικός Χειριστή: 552) και διαθέτει συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό στην ΕΤΕ, πιστώνεται άμεσα και αυτόματα από το σύστημα.
  1.3 Μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της ΕΤΕ, στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους. Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση της ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).
  1.4 Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότησή τους προς αυτόν, προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα καταβολής του μερίσματος με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ΄ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύουν.

  2. Πληρώτριας Τράπεζας "INTESA SANPAOLO S.P.A." για τους μετόχους που έχουν δώσει στοιχεία καταβολής μερίσματος στην αλλοδαπή.

  Σημειώνεται ότι μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.


  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 23η Απριλίου 2018 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 250.814.075 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 98,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 250.814.075) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 02.04.2018 πρόσκληση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  Θέμα 1°
  Την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2017 ύψους €56.208.797,48 ή €0,22 ανά μετοχή (καθαρό). Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,09 (ύψους €22.994.508,06), σε συνέχεια της από 12 Δεκεμβρίου 2017 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,13 ανά μετοχή (καθαρό).

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 2°
  Την απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 3°
  Την εκλογή των κατωτέρω προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για θητεία ενός έτους η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2019,
  Σπυρίδων Μακριδάκη του Γεωργίου
  Ιωάννη Κυριακόπουλο του Πολυζώη
  Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 4°
  Την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E." που εδρεύει στη Λ. Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, με Α.Μ. ΣΟΕΛ:113, ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και εταιρικών) για τη χρήση 2018. Δεδομένου ότι η Εταιρεία ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ("ΕΤΕ"), η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας θα εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή Ελέγχου της ΕΤΕ (Group Audit Committee) και θα ενημερωθεί σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύναψης της σχετικής συμφωνίας αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας.

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 5°
  Τον ορισμό των κάτωθι ανεξάρτητων εκτιμητών:
  Για τα ακίνητα εκτός Ιταλίας και Βουλγαρίας:
  -την Εταιρεία "Proprius Commercial Property Consultants ΕΠΕ" (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της "Cushman & Wakefield”)
  -από κοινού τις Εταιρείες "Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων" (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της "BNP Paribas Real Estate”) και "Αθηναϊκή Οικονομική Ε.Π.Ε." (εκπρόσωπο στην Ελλάδα της "Jones Lang Lasalle”),
  -Την εταιρεία Hospitality Consulting Services Α.Ε (HVS)

  Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω εκτιμητές θα εκτιμήσουν το 2018 ακίνητα του χαρτοφυλακίου διαφορετικά από αυτά που εκτίμησαν το 2017.

  Για τα ακίνητα στην Ιταλία, υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και νέες επενδύσεις, την εταιρεία "Jones Lang LaSalle Spa”. Επιπροσθέτως την εταιρεία "REAG - REAL‌  ESTATE ADVISORY GROUP S.P.A.” για ακίνητα στην Ιταλία, την απόκτηση των οποίων ενδέχεται να εξετάσει η Εταιρεία , σε περίπτωση κωλύματος της "Jones Lang LaSalle Spa”

  Για ακίνητα στη Βουλγαρία, οι εταιρείες:
  - Advance Address Valuations Ltd ή
  - FORTON AD ή
  - Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων (εκπρόσωπος στην Ελλάδα της BNP Paribas Real Estate).

  Για τον καθορισμό της αμοιβής των ανεξάρτητων εκτιμητών εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει τον αντικαταστάτη των ως άνω ανεξάρτητων εκτιμητών σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας κάποιου εξ αυτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και να καθορίσει το ακριβές ποσό της αμοιβής αυτού.

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 6°
  Την έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών των ανωτέρω για την εταιρική χρήση 2018 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 7°
  Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή για τη διενέργεια, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Θέμα 8°
  Την προέγκριση όλων των συμβάσεων που θα συναφθούν εντός του 2018 μεταξύ της Εταιρείας και της "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." ("Τράπεζα ΕΤΕ") για την παροχή από την Τράπεζα ΕΤΕ προς την Εταιρεία υπηρεσιών Πληρώτριας Τράπεζας έναντι ανταλλάγματος χιλίων ευρώ συνολικά και την έγκριση της τροποποίησης της από 13.11.2014 Σύμβασης Θεματοφυλακής Χρηματοπιστωτικών Μέσων, αναφορικά με την αμοιβή της Τράπεζας ΕΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

  ΥΠΕΡ 250.814.075 μετοχές (100%)
  ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
  ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

  Δε συζητήθηκαν άλλα θέματα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων