Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 12-Μαρ-2018 17:27

  Trastor AEEAΠ: Κέρδη έναντι ζημιών, αυξημένα τα έσοδα

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε σήμερα ότι τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε €3 χιλ. έναντι ζημίων €3.622 χιλ. που είχαν επιβαρύνει τη χρήση του 2016.

  Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας για τη χρήση 2017 ανήλθαν σε €605 χιλ. έναντι ζημίων €3.306 χιλ. της περσινής χρήσης.

  Την 31η Δεκεμβρίου 2017, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελούνταν από 32 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 70 χιλ. τ.μ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα στις 31.12.2017 ανερχόταν σε €79.497 χιλ. έναντι €60.054 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2016.

  Η πορεία των βασικών μεγεθών κατά τη χρήση σε σχέση με την περσινή παρατίθεται ως ακολούθως:

  1. Τα έσοδα της Εταιρείας από μισθώματα κατά το 2017 ανήλθαν σε €4.169 χιλ. έναντι €3.944 χιλ. του έτους 2016, αυξημένα κατά 5,7% κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2017.

  2. Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθαν σε ύψους €269 χιλ. έναντι ζημίων €2.469 χιλ. της χρήσης 2016. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €932 χιλ., ενώ από το προϋφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προέκυψε ζημία ποσού €663 χιλ.

  3. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε €83 χιλ. έναντι €71 χιλ. του 2016 αυξημένα κατά 17%, λόγω εισπρακτέων τόκων από λογαριασμούς όψεων.

  4. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €295 χιλ. έναντι €292 χιλ. του 2016.

  5. Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων της Εταιρείας της χρήσης 2017 ανήλθε σε €602 χιλ. αντί €316 χιλ. της χρήσης 2016 αυξημένος κατά 91%. Η μεταβολή οφείλεται στην από 01.06.2016 αύξηση του συντελεστή φόρου με βάση το άρθρο 46 του Ν. 4389/2016 καθώς και στις προσθήκες της χρήσης.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στις 31.12.2017 ανήλθαν σε €5.762 χιλ. έναντι €4.889 χιλ. της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις στις 31.12.2017 ανήλθαν σε €5.061 χιλ. έναντι €5.282 χιλ. της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

  H Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) στις 31.12.2017 ανήλθε σε €79.607 χιλ. ή €0,987 ανά μετοχή.

  Βασικοί δείκτες:
  ▪ Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις): 5,3x
  ▪ Δείκτης Μόχλευσης (Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Δανειακών Υποχρεώσεων): 6,0%
  ▪ LTV (Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις): 6,4%
  ▪ Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): €264 χιλ.
  ▪ Προσαρμοσμένο EBITDΑ: €866 χιλ.

  Σημειώνεται ότι η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017 παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.trastor.gr

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ