Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Φεβ-2018 14:22

  Επίλεκτος: Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €17.217 ενέκρινε η ΕΓΣ

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 17.217 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από  51.887.910 σε 51.830.520  κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 57.390 ιδίων μετοχών της εταιρείας ενέκρινε χτες η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος.

  Παράλληλα η ΕΓΣ εξέλεξε νέο Δ.Σ. και όρισε Μέλη Επιτροπής Ελέγχου.

  Kατά την εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2018, παρέστησαν 15 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 36.848.269 και με δικαιώματα ψήφου  36.848.269 εκπροσωπούντες το 71,20 %  του μετοχικού κεφαλαίου.  

  Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της χρήσης 01.07.2016 – 30.06.2017, καθώς και η  από 31.10.2017 έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2016 έως 30.06.2017 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

  2. Εγκρίθηκε με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.07.2016-30.06.2017.

  3. Επιλέχθηκε με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ α.ε  με τακτικό ελεγκτή τον κο Εμμανουήλ Μανουσάκη  και αναπληρωματική  την κα Ξένου Μαριάνθη για τη χρήση 01.07.2017 μέχρι 30.06.2018.

  4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

  5. Εγκρίθηκαν με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και   προεγκρίθηκαν  για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του  Δ.Σ.

  6. Εξελέγησαν με ψήφους 28.746.531, ήτοι ποσοστό 78,01 % των ψήφων  που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία  κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος  Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος  Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Νικόλαος  Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου, και ζ) Κήττας Χρήστος του Ευαγγέλου.

  7. Εξελέγησαν με ψήφους 28.802.196, ήτοι ποσοστό 78,16% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017  οι κκ. α) Χρήστος Λαμ. Κήττας, Πρόεδρος  της Επιτροπής Ελέγχου,  β) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, γ) Νικόλαος Γεωρ. Λαποκωνσταντάκης Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.  

  8. Εγκρίθηκε ομόφωνα  με ψήφους 36.848.269, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων  που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που αντιστοιχούν στο 71,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 17.217,00 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από  51.887.910 σε 51.830.520  κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 57.390 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει  και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

  9. Εγκρίθηκε  με ψήφους 28.746.531, ήτοι ποσοστό 78,01 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, αγορά ιδίων μετοχών  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς  τρία ευρώ (3 €)    και κατώτατη  τιμή αγοράς  δέκα λεπτά  του  ευρώ  (0,10 €)  ανά μετοχή,  στην  οποία  (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις , και  μέσα  σε χρονικό  διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση , ήτοι μέχρι τις  11.02.2020.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  Ευριπίδης  Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

  Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  εκτελεστικό μέλος

  Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη,  εκτελεστικό μέλος

  Αρσενοπούλου  Αρετή του Ανδρέα,  εκτελεστικό μέλος

  Μπιτσικώκος  Γρηγόριος του Ευαγγέλου,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Λαποκωνσταντάκης  Νικόλαος του Γεωργίου,  μη εκτελεστικό μέλος

  Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου

  Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ, που συνήλθε την 12η Φεβρουαρίου 2018, όρισε, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι:

   α) Χρήστος Λαμ. Κήττας, , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος  της Επιτροπής Ελέγχου.

   β) Γρηγόριος Ευαγ.Μπιτσικώκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

   γ) Νικόλαος Γεωρ. Λαποκωνσταντάκης, Μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.  

  Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Κήττας , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρεί τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας των διατάξεων του ν. 3016/2002. Επιπλέον, ο κ. Κήττας διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων