Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Απρ-2017 12:17

  Μοτοδυναμική: Προσθήκη θέματος στην Τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Δεκτή έκανε το Δ.Σ. της Μοτοδυναμική ΑΕΕ την από 20.4.2017 αίτηση μετόχων της εταιρείας εκπροσωπούντες ποσοστό 5,9607% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την προσθήκη του 11ου θέματος ("Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του  ν. 4449/2017") στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για το έτος 2017.

  Υπενθυμίζεται ότι η Γ.Σ. συγκλήθηκε δυνάμει της από 10 Απριλίου 2017 απόφασης και της από 10 Απριλίου 2017 νομίμως δημοσιευθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300 – Κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.).

  Το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε ότι κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 10.4.2017 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.  Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την προσθήκη 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρία θα συζητήσει και θα αποφασίσει επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016, μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 -31.12.2017) και καθορισμός αμοιβής τους.

  4. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

  6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας – Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

  7. Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α  παρ. 2  κ.ν. 2190/20.

  8. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ' άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους.

  9. Αγορά ιδίων μετοχών.

  10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

  11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

  Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 10.4.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2017, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατά την συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 στον ίδιο τόπο και χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ