Το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2017 ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιώντας ταυτόχρονα ότι δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2016.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε τα εξής:

1) Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 και Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016) και ανάρτηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας (www.perseusgroup.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2) Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017.

Η εταιρεία δεν αναμένεται να προβεί σε ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2016. Η τελική απόφαση περί διανομής μερίσματος θα ληφθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθεί έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού προηγουμένως ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.