Σε αγορά 109 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,88 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 204,92 ευρώ, προέβη στις 1/12 η Καραμολέγκος. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 31.324 ίδιες μετοχές (0,322% του συνόλου των 9.742.920 κοινών ονομαστικών μετοχών).