Σε αγορά 3.750 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,9824 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.433,89 ευρώ, προέβη στις 1/12 η Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.