Στην αγορά 18.900 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR4,74 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR89.701,73, προέβη στις 1/12 η ΕΧΑΕ, η οποία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατέχει πλέον συνολικά 3.750.900 ίδιες μετοχές (5,74% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).