Σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,9813 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.768.13 ευρώ, προέβη την 1η Δεκεμβρίου η MLS, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.