Σε αγορά 300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,78 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 834,00 ευρώ, προέβη στις 1/12 η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.