Την υιοθέτηση μέτρων για την κάλυψη δυσαναλογίας στα Ίδια Κεφάλαια και την πιθανή αποχώρηση του Διευθύνοντα Συμβούλου απο τη θέση του και αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ., θα συζητήσουν μεταξύ άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της Diversa κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Δεκεμβρίου στην έδρα της εταιρείας.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.07.2015 - 30.06.2016,
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων    και    Πινάκα διάθεσης
αποτελεσμάτων.

2. Έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών Χρήσεως.

3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Χρήσεως 01/07/2015 - 30/06/2016 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση 201 6 και καθορισμός της αμοιβής των.

5.  Εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον    Γραμματέα, όπως υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γ.Σ.

6. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνελεύσεως.

7. Υιοθέτηση μέτρων για την κάλυψη δυσαναλογίας στα Ίδια Κεφάλαια.

8. Πιθανή αποχώρηση του Διευθύνοντα Συμβούλου απο τη θέση του και αλλαγή σύνθεσης του Δ.Σ..

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι ανεξαιρέτως οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αντιπροσώπου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Κρατίνου 11, 105 52 Αθήνα (τηλ. 210 52 42 195, fax. 210 52 44 681), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης της Ε.Χ.Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).