Στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών ("Service Arrangements") μεταξύ ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και Deutsche Telekom AG και Telekom Deutschland GmbH, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός.

Όπως αναφέρει ο ΟΤΕ σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (ΟΤΕ Α.Ε. ή Εταιρεία) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 22α Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών ("Service Arrangements") μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών, για το έτος 2017, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης "Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών".

2. Παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη: α) Συμφωνιών - Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών και σχετικών Επιμέρους Συμφωνιών μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) για την παροχή για το έτος 2017 από την DTAG υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, και β) Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της DTAG για την παροχή για το έτος 2017 στη DTAG σχετικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.