Ειδική άδεια για τη σύναψη συμβάσεων εντός του ομίλου παραχώρησε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν επί αυτών αποφάσεις κατά πλειοψηφία.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΓΣ της ΟΤΕ Α.Ε. χορήγησε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

-Για τη σύναψη των εξής συμβάσεων:

(A) Σύμβασης-Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών (Framework Cooperation and Service Agreement) και της σχετικής Επιμέρους Συμφωνίας (Service Arrangement) για την παροχή από την ΟΤΕ Α.Ε. προς την "Deutsche Telekom Pan-Net S.R.O.” ("Pan-Net Slovakia”) υπηρεσιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών (VoXX),

(B) Σύμβασης-Πλαισίου (Framework Agreement) για την παροχή από την "Deutsche Telekom Europe Holding GmbH” ("DTEH”) προς την "COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.” ("COSMOTE”) υπηρεσιών (VoXX), και

Γ) Σύμβασης (Service Agreement) παροχής από την "COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.” ("COSMOTE”) προς την "Deutsche Telekom Pan-Net Greece ΕΠΕ” ("Pan-Net Greece”) υπηρεσιών φιλοξενίας που σχετίζονται με υπηρεσίες (VoXX).

-Για την τροποποίηση της συμφωνίας άδειας χρήσης σήματος μεταξύ της "Τelekom Romania Mobile Communications S.A.” (Δικαιοδόχος) και της "Deutsche Telekom AG” (Δικαιοπάροχος).

Σημειώνεται ότι οι παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούσαν το 76,8% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.