Σε αγορά 377 ιδίων μετοχών, μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,0163 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.514 ευρώ προχώρησε στις 19 Οκτωβρίου η Πέτρος Πετρόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση.