Στις 15 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Σίδμα ,  προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)    Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 ευρώ) εκδόσεως της Εταιρείας

2)    Λοιπές Ανακοινώσεις.