Στο 73,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Kleeman Hellas ανέρχεται το ποσοστό της MCA Orbital Global Holdings, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την MCA για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 21/09/16 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD (ο Προτείνων) για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία) που δεν κατέχει, ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα γνωστοποιεί τα κατωτέρω:

1. Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

Κατά την 18/10/16, ο Προτείνων απέκτησε 30.322 κοινές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,13% του συνόλου των κοινών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,02 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 61.250,44 Ευρώ.

2. Πριν τις ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων κατείχε 17.386.146 μετοχές της Εταιρίας  και περίπου 73,52% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 17.416.468 μετοχές και περίπου 73,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

3. Αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω απόκτηση, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν, (ήτοι κκ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Νικολάου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Νικολάου, Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, Αικατερίνη Κουκούντζου του Μενελάου και Κωνσταντίνος Κουκούντζος του Μενελάου) κατέχουν συνολικά 17.416.468 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου στο 73,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.