Η Πλαστικά Θράκης  προέβη στις 18 Οκτωβρίου 2016 σε αγορά 2.028 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,7228 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 3.493,87.