Σε αγορά 1.482 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 3,9873 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 5.909,13 ευρώ, προέβη την Τρίτη 18.10.2016 η MLS  Πληροφορική Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.