Σε αγορά ιδίων μετοχών προέβη η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ και ειδικότερα στις 18.10.2016 αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €6,89 ανά μετοχή, 14.000 μετοχές συνολικής αξίας €96.511,88, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.