Σε αγορά 1.500 προνομιούχων ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 10,59 και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 15.888,00, προέβη στις 18.10.2016 η A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.