Σε αγορά 800 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,416 ευρώ και συνολική αξία 332,80 ευρώ, προέβη στις 20/7 η Revoil.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε εκτέλεση της από 26/03/2012 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της και της από 27/03/2012 απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου.