Σε αγορές μετοχών των Μινωικών Γραμμών προέβη στις 17 και 18/7 η Grimaldi Compagnia Navigazione, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Emanuele G. Grimaldi.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προχώρησε στις 17/07 σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 1.005 ευρώ και στις 18/07 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών, συνολικής αξίας 5.970 ευρώ.