Σε αγορά 378 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,5288 ευρώ, προχώρησε στις 19/7 η Έλαστρον. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 201,22 ευρώ.

Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Solidus ΑΕΠΕΥ, σε εκτέλεση της από 28/06/2012 σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.