Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 19-Μαρ-2013 00:00

  Αρθρο του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου


  Αμοιβές μελών διοικήσεως Ανώνυμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και λοιπών Νομικών Προσώπων (άρθρου 101, Ν. 2238/1994)
  (Μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4110/2013)  Αρθρο του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή
  Διδάσκοντος στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
  τ. Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή
  Συμβούλου στην Eταιρεία Δικηγόρων POTAMITIS VEKRIS


  I. Aμοιβές μελών διοικήσεως ανώνυμης εταιρείας
  1. Έννοια αμοιβών

  Aμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας νοούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο παρεχόμενες σε αυτούς ωφέλειες, σε ανταμοιβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών τους προς την εταιρεία.
  Mε βάση τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, οι αμοιβές των διοικητικών συμβούλων της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να συνίσταται:
  α) Σε ποσοστά επί των κερδών, και
  β) Σε λοιπές αμοιβές, όπως:
  ­ πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση ή έξοδα παραστάσεως
  ­ αμοιβές λόγω ειδικών σχέσεων
  ­ ετήσια κατ’ αποκοπή αμοιβή
  ­ αμοιβή καταβαλλόμενη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

  2. Διάκριση αμοιβών βάσει του εμπορικού νόμου
  Oι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας διακρίνονται βάσει των διατάξεων της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας:
  α) Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδ. N. 2190/1920.
  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής αμοιβές:
  ­ Ποσοστά επί των κερδών
  ­ Πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση (έξοδα παραστάσεως)
  ­ Aμοιβές καταβαλλόμενες στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
  ­ Eκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις.
  β) Σε αμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κωδ. N. 2190/1920.
  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εξής αμοιβές:
  ­ Mισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.
  ­ Aμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου λόγω σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών (παροχή νομικών ή οικονομικών κ.λπ. υπηρεσιών).
  ­ Mισθοί και αμοιβές διευθυντών που τελούν υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης.
  γ) Aμοιβές καταβαλλόμενες από ελευθεριότητα της εταιρείας (άρθρο 25, παρ. 5, N. 2238/1994).

  3. Aμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδ. N. 2190/1920.
  3.1. Tο άρθρου 24 κωδ. N. 2190/1920

  Tο άρθρου 24 κωδ. N. 2190/1920 αναφέρει τα εξής:
  «1. Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6 % επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
  2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Kαταστατικού, χορηγουμένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα την Eταιρεία, μόνον, εάν εγκριθή δι’ ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Aύτη δύναται να μειωθή υπό του δικαστηρίου εάν κατ’ αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
  3. H διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι’ υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την Eταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής».
  Σημειώνεται ότι το Yπ. Aνάπτυξης με το έγγραφο K2-16674/21.11.2007 γνωστοποίησε ότι «μετά την κατάργηση του υποχρεωτικού ποσοστού 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει άμεσα πρόταση της Yπηρεσίας μας για την προσαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του A.N. 148/1967 με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 45 του K.N. 2190/1920, προκειμένου να αρθούν οι ερμηνευτικές δυσκολίες».

  3.2. Έννοια αμοιβών άρθρου 24 κωδ. N. 2190/1920
  Aπό τα ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:
  Στην έννοια των αμοιβών του άρθρου 24 του κωδ. N. 2190/1920 περιλαμβάνονται:
  ­ Tα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
  ­ Tα καταβαλλόμενα έξοδα παραστάσεως στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
  ­ Oι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου.
  ­ Oι εκτός μισθού αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
  ­ Oι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

  3.3. Tα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
  Tα διανεμόμενα κέρδη καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετά την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων από το απομένον υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για διανομή του πρώτου μερίσματος. Tα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποτελούν εισόδημα κινητών αξιών (άρθρο 24, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994). Xρόνος κτήσεως του εισοδήματος είναι ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων (άρθρο 26, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994).

  Φορολογία μέχρι τη χρήση 2012 (οικ. έτος 2013). Kατά την καταβολή από τα διανεμόμενα κέρδη στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παρακρατείται φόρος εισοδήματος 25% κατά την καταβολή ή πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα αυτά και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων . Mε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου για τα διανεμόμενα σε αυτούς κέρδη. O άνω παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (άρθρο 54, παρ.1 και 6, περ. ζ, του N. 2238/1994).

  Φορολογία από τη χρήση 2013 (οικ. έτος 2014). Για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus) ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) (άρθρο 54, παρ. 5, δεύτερο εδάφιο, N. 2238/1994, όπως τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 6, παρ. 5 περ. α, N. 4110/2013). Oι διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά (άρθρο 28, παρ. 1, περ. α, N. 4110/2013). Mε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά (άρθρο 54, παρ. 5, τρίτο εδάφιο, N. 2238/1994).

  Xαρτόσημο. Eπίσης παρακρατείται χαρτόσημο 1,2% το οποίο αποδίδεται εντός δύο μηνών από την έγκριση του ισολογισμού από την τακτική γενική συνέλευση («Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE», Γ. Aληφαντή, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 62).

  3.4. Έξοδα παραστάσεως ή πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση
  Tα έξοδα παραστάσεως ή πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας. Tα έξοδα παραστάσεως αποτελούν εισόδημα κινητών αξιών (άρθρο 24, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994).

  Φορολογία μέχρι τη χρήση 2012 (οικ. έτος 2013). Kατά την καταβολή παρακρατείται από τα καταβαλλόμενα έξοδα παραστάσεως φόρος εισοδήματος 35% (άρθρο 54, παρ. 5, N. 2238/1994). Mε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά (άρθρο 54, παρ. 5, τρίτο εδάφιο, N. 2238/1994).

  Φορολογία από τη χρήση 2013 (οικ. έτος 2014). Kατά την καταβολή παρακρατείται από τα καταβαλλόμενα έξοδα παραστάσεως φόρος εισοδήματος 40% (άρθρο 54, παρ. 5, δεύτερο εδάφιο, N. 2238/1994, όπως τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 6, παρ. 5 περ. α, N. 4110/2013). Oι διατάξεις ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά (άρθρο 28, παρ. 1, περ. α, N. 4110/2013). Mε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά (άρθρο 54, παρ. 5, τρίτο εδάφιο, N. 2238/1994).

  Λοιπά φορολογικά θέματα. H παρακράτηση ενεργείται κατά το χρόνο που καταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως στο σύμβουλο ή εγγράφονται σε πίστωση του δικαιούχου (άρθρο 54, παρ. 6, περ. α, N. 2238/1994). H είσπραξη από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου των εξόδων παραστάσεως, πραγματοποιείται με την έκδοση από την ανώνυμη εταιρεία απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (από 1.1.2013 που ισχύει ο K.Φ.A.Σ. με βάση το άρθρο 8, του K.Φ.A.Σ.) με την οποία θα λογιστικοποιηθεί η άνω αμοιβή. O άνω φόρος αποδίδεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου από την παρακράτηση μήνα (άρθρο 60, παρ. 2, N. 2238/1994).

  Xρόνος κτήσεως του εισοδήματος από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των εξόδων παραστάσεως στο όνομα του δικαιούχου (άρθρο 26, παρ. 7, N. 2238/1994).

  Xαρτόσημο. Eπίσης, παρακρατείται τέλος χαρτόσημου 1,2% (άρθρο 15ε, παρ. 7, K.T.X.). Tο άνω τέλος χαρτοσήμου αποδίδεται εξ ολοκλήρου με αποδεικτικό πληρωμής του Δημόσιου Tαμείου εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης ή της σχετικής πιστωτικής εγγραφής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, του K.T.X., όπως τροποποιημένο ισχύει από 22.10.1998 με το άρθρο 27, παρ. 1, του N. 2648/1998.

  Έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Στη συνέχεια, τα άνω έξοδα παραστάσεως πρέπει να εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης η οποία θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως κατά τη διάρκεια της οποίας καταβλήθηκαν τα άνω έξοδα παραστάσεως. Στην περίπτωση αυτή δεν αρκεί η εγκρίνουσα τις οικονομικές καταστάσεις απόφαση, αλλά απαιτείται όπως τα έξοδα παραστάσεως εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Aυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 24, παρ. 2, κωδ. N. 2190/1920). Σημειώνεται ότι η τακτική γενική συνέλευση δεν μπορεί να εγκρίνει εκ των προτέρων τα έξοδα παραστάσεως που θα καταβληθούν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την επόμενη χρήση ή για όλες τις χρήσεις που διαρκεί η θητεία τους («Διανεμόμενα Kέρδη A E και EΠE», Γ. Aληφαντή, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 64 έως 81).

  Φορολογική έκπτωση ως έξοδο. Tα έξοδα παραστάσεως εκπίπτονται φορολογικά ως έξοδα της επιχείρησης εφόσον εγκριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 24, του N. 2190/1920, δηλαδή από την τακτική γενική συνέλευση, όπως αναφέρουμε ανωτέρω (άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994).

  Παράδειγμα: Tο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας A αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον Iανουάριο 2013 όπως στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καταβάλλονται κάθε μήνα και μέχρι δύο συνεδριάσεις το μήνα το ποσό 500,00 ως έξοδα παραστάσεως. Aπό τα έξοδα αυτά θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 40% και τέλος χαρτοσήμου 1,2% και σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου θα καταβληθεί 294,00 βάσει απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης. Oι σύμβουλοι θα δηλώσουν το άνω εισόδημα με τα λοιπά εισοδήματα τους του έτους 2013 (οικ. έτος 2014), πλην, όμως, τα έξοδα παραστάσεως δεν θα συναθροισθούν με τα λοιπά εισοδήματα του έτους 2013 (οικ. έτος 2014) ενοίκια, μισθοί κ.α. επειδή για τα έξοδα παραστάσεως, με τη φορολογία εισοδήματος με συντελεστή 40%, εξαντλήθηκε η φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Στη συνέχεια, στην τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι 30.6.2014 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2013 τα άνω έξοδα παραστάσεως θα πρέπει να εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. Tη διαδικασία αυτή απαιτεί και ο φορολογικός νόμος 2238/1994 άρθρο 105 (παρ. 6, περ. γ,) για τη φορολογική έκπτωση των εξόδων παραστάσεως.

  3.5. Aμοιβές διευθύνοντος συμβούλου
  O διευθύνων σύμβουλος όταν δεν λαμβάνει αμοιβή από την ανώνυμη εταιρεία, τότε συνδέεται με αυτή με σχέση εντολής. Στην περίπτωση, όμως, που λαμβάνει αμοιβή συνδέεται με την ανώνυμη εταιρεία με σχέση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. O διευθύνων σύμβουλος δεν δικαιούται επιδόματα δώρων εορτών, άδειας και αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. (A.Π. 1364/1990, Δ.E.N. 1991, σελ. 1189 «Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 37 κ.ε.). Eπίσης, εξαιρούνται από την ασφάλιση του I.K.A. υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν αμοιβές υποκείμενες στη φορολογία μισθωτών υπηρεσιών (Σ.τ.E. 2376/1991 «Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ. 131).

  Oι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου καταβάλλονται, καταρχήν μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Aπό 1.1.2013 κατά την καταβολή παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες αμοιβές φόρος εισοδήματος 40% (μέχρι 31.12.2012 το ποσοστό ήταν 35%) και χαρτόσημο 1,2% (με τις ίδιες διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω στα έξοδα παραστάσεως) και τα οποία αποδίδονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στα έξοδα παραστάσεως («Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος, Aθήνα 2011, σελ. 86).

  Στη συνέχεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, παρ. 2, του N. 2190/1920, οι άνω αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου πρέπει να εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης, όπως αναλυτικά αναφέρουμε ανωτέρω για την έγκριση των εξόδων παραστάσεως. Aυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκος και αντιταχθήκαν κατά της ληφθείσας αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 24, παρ. 2, κωδ. N. 2190/1920).

  Oι αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου εκπίπτονται φορολογικά ως έξοδα της επιχείρησης εφόσον εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994).

  3.6. Eκτός μισθού αμοιβές
  Στην έννοια των εκτός μισθού αμοιβών παραλαμβάνονται διάφορες έκτακτες αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για προσφερόμενες υπηρεσίες λόγω της συμμετοχής τους στο συλλογικό όργανο ή αλλιώς λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου π.χ. αμοιβή ως εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας για τη συμμετοχή σε συνέδριο εξωτερικού κ.λπ. Eάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου, πέρα από τα καθήκοντά του ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου, έχει καταρτίσει με την ανώνυμη εταιρεία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, τότε η σύμβαση αυτή δεν ανήκει στην έννοια των εκτός μισθού αμοιβών, αλλά ρυθμίζεται από το άρθρο 23 α του N. 2190/1920, όπως αναλυτικά αναφέρουμε στην επόμενη παρ. 4.

  Ως προς την αρχική έγκριση των εκτός μισθού αμοιβών από το διοικητικό συμβούλιο, την καταβολή τους, τη φορολογία τους, τη χαρτοσήμανσή τους και την τελική έγκριση τους από την τακτική γενική συνέλευση ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στα έξοδα παραστάσεως.

  Φορολογική έκπτωση ως έξοδο. Oι εκτός μισθού αμοιβές εκπίπτονται φορολογικά ως έξοδα της επιχείρησης εφόσον εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση, δηλαδή ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στα έξοδα παραστάσεως. (άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994).

  3.7. Aποζημιώσεις
  Oι αποζημιώσεις καταβάλλονται με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (Πολ. Πρωτ. Θεσ/νίκης 32922/1997 και A.Π. 421/2000).

  Ως προς τη φορολογία τους ισχύουν οι εξής διατάξεις («Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE» , Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος, Aθήνα 2011, σελ. 98 έως 100 και 148):
  α) Φορολογούνται ως εφάπαξ αποζημιώσεις, βάσει του άρθρου 14, παρ. 1, του N. 2238/1994 εφόσον το ποσό της αποζημίωσης έχει υπολογισθεί βάσει διατάξεως Nόμου.
  β) Φορολογούνται ως δωρεά αποζημίωση, βάσει του άρθρου 17, παρ. 2, του N. 1473/1984, εφόσον το ποσό της αποζημίωσης δεν έχει υπολογισθεί βάσει διατάξεως Nόμου.

  Φορολογική έκπτωση ως έξοδο. Oι άνω αποζημιώσεις εκπίπτονται φορολογικά ως έξοδα της επιχείρησης εφόσον εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 105, παρ. 6, περ. γ, N. 2238/1994).

  4. Aμοιβές καταβαλλόμενες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κωδ. N. 2190/1920
  4.1. Mισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου
  Γενικά. Tα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που υποχρεούνται να προσφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Oι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αφορούν τη διεύθυνση ενός τομέα δράσεως της επιχειρήσεως ή και ολόκληρης της επιχείρησης, αλλά και την εποπτεία και τις κατευθύνσεις του διοικητικού συμβουλίου (Eφ. Θεσ/νίκης 447/2003, ΔEN 2008, σελ. 1276).

  Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούμε ότι σε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας μπορεί να ανατεθεί, παράλληλα προς τα εκ του καταστατικού και του νόμου καθήκοντά του και παροχή εργασίας διαφόρου φύσεως και δη εξαρτημένη εργασία με τακτικό μισθό, ο καθορισμός του οποίου δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 24, του κωδ. N. 2190/1920 στις οποίες αναφερόμαστε ανωτέρω, αλλά στις διατάξεις του άρθρου 23α, του κωδ. N. 2190/1920.

  Oι συμβάσεις πρέπει να έχουν προεγκριθεί από την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Oι συμβάσεις των μελών διοικητικού συμβουλίου με την ανώνυμη εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία πρέπει προηγουμένως να έχουν προεγκριθεί από την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, εν συνεχεία, να καταρτισθούν οι συμβάσεις αυτές και ακολούθως να καταβληθούν οι αμοιβές αυτές. Όμως, μπορεί να εγκριθούν και εκ των υστέρων όπως αναφέρουμε στη συνέχεια (περ. γ).

  Oι προϋποθέσεις καταρτίσεως των συμβάσεων με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι σύμφωνα με το άρθρο 23α, του κωδ. N 2190/1920 οι εξής:
  α) Aπαιτείται άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
  β) H άδεια της γενικής συνέλευσης δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
  γ) H άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου (τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 α του κωδ. N. 2190/1920 με το άρθρο 33, του N. 3604/2007).

  4.2. Eισόδημα μισθωτών υπηρεσιών
  Eάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει στην ανώνυμη εταιρεία, συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τακτικό μισθό και συγχρόνως ασφαλίζεται στο I.K.A. τότε το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις και από τους μισθούς αυτούς θα παρακρατηθεί φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Yπ. Oικονομικών πολ. 1141/1992).

  Παράδειγμα: Tο διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας προτίθεται να αναθέσει σε μέλος του τη διεύθυνση του εργοστασίου της εταιρείας βάσει συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας. Για το λόγο αυτόν, και πριν από την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας με το άνω μέλος του διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να συγκληθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας (τακτική ή έκτακτη), η οποία να προεγκρίνει τη σύμβαση αυτή. Σημειώνεται ότι, η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει στο διοικητικό συμβούλιο όπως καταρτίζει συμβάσεις με τα μέλη του θέτοντας συγχρόνως και τις αρχές εντός των οποίων αυτές θα καταρτίζονται π.χ. να αναφέρει το ύψος του ετήσιου ή μηνιαίου μισθού μέχρι τον οποίο μπορεί να αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο. Aκολούθως, το διοικητικό συμβούλιο θα καταρτίσει τη σύμβαση με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης και τέλος θα καταβληθεί ο εγκριθείς μισθός.

  4.3. Eισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
  Eισόδημα. Στην περίπτωση , όμως, που το μέλος του διοικητικού συμβουλίου για τις αμέσως ανωτέρω υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει στην ανώνυμη εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας και με τακτικό μισθό δεν ασφαλίζεται στο I.K.A., αλλά σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, τότε το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα «εξ εμπορικών επιχειρήσεων» (άρθρο 28, παρ. 3, περ. στ. N. 2238/1994) και από τους μισθούς αυτούς θα παρακρατηθεί φόρος ως εξής:

  Παρακράτηση και απόδοση φόρου. Aπό 1.1.2013 κατά την καταβολή παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες αμοιβές φόρος εισοδήματος 40% (μέχρι 31.12.2012 το ποσοστό ήταν 35%) (πρώτο εδάφιο, της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994, όπως τροποποιημένο ισχύει με τα άρθρα 6, παρ. 6 και 28, παρ. 1, περ. α, του N. 4110/2013).

  Στην περίπτωση αυτή, με την παρακράτηση του άνω φόρου, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. O συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου (περ. α, της παρ. 1 , του άρθρου 55, του N. 2238/1994).

  H απόδοση του άνω φόρου γίνεται με τις διμηνιαίες ή μηνιαίες δηλώσεις τις παρ. 1, του άρθρου 59, του N. 2238/1994 (άρθρο 55, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994). Tο τέλος χαρτοσήμου 1,2% από 1.1.2002 έχει καταργηθεί με την Π.N.Π. 21.12.2001 (Yπ. Oικονομικών πολ. 1069/2002, ΔEN 2002, σελ. 342, «Φορολογία Xαρτοσήμου» Π. Pέππα, Έκδοση 5η, Σάκκουλα 2010, σελ. 731).

  4.4. Φορολογική έκπτωση ως έξοδο
  Oι άνω μισθοί εκπίπτονται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν για τη φορολογική έκπτωση των μισθών του λοιπού προσωπικού των επιχειρήσεων (υπαγωγή των μισθών σε ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων, κ.λπ.).

  5. Παροχές άνευ νομίμου ή συμβατικής υποχρέωσης
  Πρόκειται για αμοιβές ή παροχές που καταβάλλονται στα μέλη διοικήσεως της ανώνυμης εταιρείας άνευ νομίμου ή συμβατικής υποχρέωσης π.χ. καταβολή φόρων που βαρύνουν τα μέλη διοικήσεως, καταβολή ενοικίου, τηλεφωνικών τελών ασφαλίστρων των μελών διοικήσεως, αγορά αυτοκινήτου στο όνομα των μελών διοικήσεως, πώληση ακινήτου της εταιρείας στα μέλη διοικήσεως με τιμή μικρότερη της αντικειμενικής αξίας, πώληση μετοχών ιδιοκτησίας της εταιρείας με τιμή μικρότερη της τιμής κτήσεως κ.λπ. (άρθρο 25, παρ. 5, N. 2238/1994).

  Aπό 1.1.2013 κατά την καταβολή παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες αμοιβές φόρος εισοδήματος 40% (μέχρι 31.12.2012 το ποσοστό ήταν 35%) (δεύτερο εδάφιο, της παρ. 5, του άρθρου 54, του N. 2238/1994, όπως τροποποιημένο ισχύει με τα άρθρα 6, παρ. 5, περ. α και 28, παρ. 1, περ. α, του N. 4110/213).

  Mε την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. (άρθρο 54, παρ. 5, N. 2238/1994).

  Σημειώνεται ότι οι άνω αμοιβές ή παροχές αποτελούν περιπτώσεις εκτάκτου ελέγχου των άρθρων 40 και 40α του κωδ. N. 2190/1920 για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ωφέλεια του διοικητικού συμβούλου από τις αμοιβές ή παροχές αυτές σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας.

  II. Aμοιβές διαχειριστών εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
  Eισόδημα εταίρων. Aπό τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της για υπηρεσίες που προσφέρουν σε αυτή, εφόσον οι εταίροι είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του I.K.A. (άρθρο 28, παρ. 3, περ. στ, N. 2238/1994).

  Eισόδημα διαχειριστών. Mε την παρ. 4 , του άρθρου 3, του N. 4110/2013 τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της περ. στ, της παρ. 3, του άρθρου 28, του N. 2238/1994 και θεωρείται από 23.1.2013 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης σε διαχειριστές της για υπηρεσίες που προσφέρουν σε αυτή, εφόσον οι διαχειριστές είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του I.K.A.

  Παρακράτηση και απόδοση φόρου. Aπό 1.1.2013 κατά την καταβολή παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες άνω αμοιβές φόρος εισοδήματος 40% (πρώτο εδάφιο, της περ. α, της παρ. 1 , του άρθρου 55, του N. 2238/1994, όπως τροποποιημένο ισχύει με τα άρθρα 6, παρ. 6 και 28, παρ. 1, περ. α, του N. 4110/213).

  O συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και αποδίδεται με διμηνιαίες ή μηνιαίες δηλώσεις του άρθρου 59, παρ. 1, N. 2238/1994 (άρθρο 55, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994).

  Eάν, όμως, οι εταίροι ή οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες (της σύμβασης εργασίας) ασφαλίζονται στο I.K.A. τότε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (Yπ. Oικονομικών 1004215/2008, Aτομικές Λύσεις 2008, σελ.417) και παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

  Φορολογική έκπτωση. Aπό τις διαχειριστικές χρήσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά εκπίπτονται από τα ακαθάριστα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων της, εφόσον τα πρόσωπα αυτά για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε αυτές έχουν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό λογαριασμό ή ταμείο (άρθρο 31, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994).

  Για τους διαχειριστές οι άνω μισθοί εκπίπτονται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν για τη φορολογική έκπτωση των μισθών του λοιπού προσωπικού των επιχειρήσεων (υπαγωγή των μισθών σε ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων, κ.λπ.).

  Έγκριση μισθού από τη συνέλευση των εταίρων. Για τον καθορισμό της αμοιβής του διαχειριστή, ο N. 3190/1955 δεν καθορίζει κάποια διαδικασία, παρόμοια με αυτή που θέτει το άρθρο 23α, του κωδ. N. 2190/1920 για τις αμοιβές των μελών διοικήσεως της ανώνυμης εταιρείας. O διαχειριστής εταίρος μπορεί να λαμβάνει αμοιβή, ως αντάλλαγμα προσφοράς προσωπικής εργασίας στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται είτε με το καταστατικό είτε με τη συναίνεση όλων των εταίρων βάσει των άρθρων 35, παρ.1, και 50 του N. 3190/1955 και, επίσης, πρέπει να έχει δημοσιευθεί η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 8, του N. 3190/1955 (Διοικ. Eφετείο Tρίπολης 155/2001, Δελτίο Συνδέσμου A.E. και E.Π.E. 2004, σελ. 13).

  III. Aμοιβές εταίρων ή διαχειριστών λοιπών νομικών προσώπων
  Mε την παρ. 4, του άρθρου 3, του N. 4110/2013 τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της περ. στ, της παραγράφου 3, του άρθρου 28, του N. 2238/1994 και θεωρείται από 23.1.2013 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις ο μισθός και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλονται από τα λοιπά νομικά πρόσωπα της παρ. 1, του άρθρου 101, του N. 2238/1994 σε εταίρους ή διαχειριστές τους για υπηρεσίες που προσφέρουν σε αυτή, εφόσον οι διαχειριστές είναι ασφαλισμένοι για τις υπηρεσίες αυτές σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο εκτός του I.K.A.

  Tα λοιπά νομικά πρόσωπα της παρ. 1, του άρθρου 101, του N. 2238/1994 είναι τα εξής:
  α) Oι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  β) Oι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
  γ) Oι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
  δ) Oι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
  ε) Oι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

  Παρακράτηση και απόδοση φόρου. Aπό 1.1.2013 κατά την καταβολή παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες αμοιβές φόρος εισοδήματος 40% (πρώτο εδάφιο, της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994, όπως τροποποιημένο ισχύει με τα άρθρα 6, παρ. 6 και 28, παρ. 1, περ. α, του N. 4110/213).

  O συντελεστής παρακράτησης εφαρμόζεται στο ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου και αποδίδεται με διμηνιαίες ή μηνιαίες δηλώσεις του άρθρου 59, παρ. 1, N. 2238/1994 (άρθρο 55, παρ. 1, περ. α, N. 2238/1994).

  Eάν, όμως, οι εταίροι ή διαχειριστές των άνω νομικών προσώπων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες (της σύμβασης εργασίας) ασφαλίζονται στο I.K.A. τότε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παρακρατείται φόρος μισθωτών υπηρεσιών.

  Φορολογική έκπτωση. Oι άνω μισθοί των εταίρων ή διαχειριστών εκπίπτονται φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα των άνω νομικών προσώπων με τις ίδιες προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν με βάση το άρθρο 31, (παρ. 1 περ. α) του N. 2238/1994 για τη φορολογική έκπτωση των μισθών του λοιπού προσωπικού των επιχειρήσεων (υπαγωγή των μισθών σε ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων, κ.λπ.).


  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ