Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 11-Σεπ-2018 00:05

  Εταιρική  Διακυβέρνηση: Οι κανόνες υπάρχουν, αλλά απαιτείται ουσιαστική υιοθέτηση

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Σπύρου Κυρίτση

  Οι πρόσφατες και άκρως σημαντικές για τον βαθμό αξιοπιστίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εξελίξεις, σε μία εκ των πλέον προβεβλημένων εισηγμένων εταιρειών, ανέδειξαν περίτρανα τα οφέλη –ποσοτικά και ποιοτικά- που επιφέρει σε μια εισηγμένη εταιρεία, αλλά και  στα συμφέροντα των επενδυτών της, η ουσιαστική εκπλήρωση εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι κάτι καινούργιο στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι πρώτες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου –αντίστοιχου με αυτό που ίσχυε στα λοιπά κράτη μέλη της ΕΕ-, ξεκίνησαν το 2002 με τον γνωστό πλέον νόμο 3016.

  Στα 18 περίπου χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, υπήρξαν αρκετές προσθήκες στο κανονιστικό πλαίσιο, πρωτοβουλίες για σύσταση φορέων που έχουν ως αποκλειστικό στόχο την εξάπλωση του θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις εισηγμένες, δεκάδες ημερίδες αφιερωμένες στην προβολή των ωφελειών από την υιοθέτηση των απαραίτητων κανόνων και διαδικασιών, κλπ

  Παράλληλα, από πλευράς εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συγκεκριμένο και ξεκάθαρο ρόλο για τον έλεγχο τήρησης των σχετικών κανόνων και υποχρεώσεων, τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων και την υποβολή κυρώσεων  είτε στα νομικά πρόσωπα, είτε στα φυσικά πρόσωπα μέλη ΔΣ ή Επιτροπών Ελέγχου, στις περιπτώσεις διαπίστωσης σχετικών παραβάσεων.

  Μετά όμως τα τελευταία γεγονότα και διαπιστώσεις που ήρθαν σε γνώση όλων των συμμετεχόντων στη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, έχει πλέον καταστεί απολύτως ξεκάθαρο και αναδειχθεί ως μία εκ των βασικών κριτηρίων για προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος σε κάθε εισηγμένη,  η σημασία που έχει η ουσιαστική υιοθέτηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στην επιτυχή "παρουσία" της στο Χρηματιστήριο, τα οφέλη που αποκομίζει, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις στην περίπτωση που υιοθετούνται τυπικά οι κανόνες, χωρίς όμως να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εκπλήρωση τους.

  Η σημαντικότητα της ουσιαστικής εκπλήρωσης των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, αναδείχθηκε πρόσφατα  σε μια "μεγάλου μεγέθους" εισηγμένη εταιρεία, όπου στα πλαίσια της διεκδίκησης του μετοχικού ελέγχου ανάμεσα στους δύο βασικούς μετόχους, τα πρόσωπα που προτάθηκαν για την εκλογή στο νέο ΔΣ, ήταν εγνωσμένου κύρους και αποδοχής, με πλούσια και επιτυχημένη εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητάς τους.

  Βασικό στοιχείο της ουσιαστικής υιοθέτησης κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4449/2017), η Επιτροπή Ελέγχου της κάθε εισηγμένης εταιρείας, αποκτά αυξημένες – σημαντικές όσον αφορά τη διασφάλιση της εύθυμης λειτουργίας της εισηγμένης, των συμφερόντων των μετόχων της και  της επαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού - αρμοδιότητες και υποχρεώσεις.

  Ενδεικτικά, οι αυξημένες αρμοδιότητες (και αντίστοιχα ευθύνες) της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται σε:

  i) Παρακολούθηση της διαδικασίας και διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης

  ii) Παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης και           δημοσιοποίησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

  iii) Επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εισηγμένης

  iv)  Ανάληψη της διαδικασίας επιλογής ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των         οικονομικών καταστάσεων και υποβολή σχετικής πρότασης στη Γενική Συνέλευση της εισηγμένης για τον διορισμό τους

  v) Παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας    του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, σχετικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της εισηγμένης

  Για όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, να συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης περιοδικές αναφορές, προτάσεις, κλπ

  Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου προϋποθέτει τη διενέργεια  τακτικών συνεδριάσεων της, συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη της εισηγμένης, τους εξωτερικούς ελεγκτές, παρουσία στις συνεδριάσεις του ΔΣ.

  Καθοριστικό  στοιχείο του βαθμού  αποτελεσματικότητας του έργου της Επιτροπής Ελέγχου, είναι το προφίλ των μελών της, οι γνώσεις και εμπειρία που διαθέτουν στο αντικείμενο που δραστηριοποιείται η εισηγμένη, σε θέματα λειτουργίας κεφαλαιαγοράς, χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής.

  Οι προαναφερόμενες υποχρεώσεις και η ορθή τήρηση τους από την κάθε εισηγμένη εταιρεία, έχουν αναδειχθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως μία εκ των βασικών υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιριών και για το λόγο αυτόν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της εποπτείας της,  εξέδωσε τον Απρίλιο του 2017 σχετική Εγκύκλιο, στην οποία παραθέτει διευκρινίσεις και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

  Πλέον, η ουσιαστική εκπλήρωση των  υποχρεώσεων του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, θα αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στο ‘μοντέλο αξιολόγησης’ και λήψης απόφασης από επενδυτές, πρωτίστως θεσμικούς, για την επένδυση τους σε μία εισηγμένη.

  Αρα, όσες εισηγμένες δεν έδωσαν μέχρι σήμερα την δέουσα σημασία στον τομέα αυτόν, θα πρέπει να επαναξιολογήσουν το πλαίσιο που έχουν λειτουργήσει. Λαμβάνοντας υπόψιν και τις σχετικές συστάσεις της εποπτικής αρχής, θα πρέπει να προβούν σε όσες αλλαγές απαιτούνται, έτσι ώστε  να ικανοποιήσουν όχι μόνο ‘τυπικά’ τις υποχρεώσεις που θέτει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά – πρωτίστως- να εκπληρώσουν τις κανονιστικές υποχρεώσεις με ουσιαστικές ενέργειες, διαδικασίες και επιλογή μελών ΔΣ ή Επιτροπής Ελέγχου, έτσι ώστε ο υποψήφιος θεσμικός επενδυτής εκτιμώντας ότι τα συμφέροντα του προστατεύονται επαρκώς, να προβεί στην αξιολόγηση της εταιρίας και τυχόν απόφαση του για την επένδυση σε αυτήν.

  Όπως άλλωστε λέει και το σχετικό ρητό, το οποίο έχει εφαρμογή στα προαναφερόμενα

  "Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται"

  * Ο κ. Σπύρος Κυρίτσης είναι Πρόεδρος ΣΜΕΧΑ, Μέλος ΔΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ,  SeniorMng. στη CroweSOL

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων