Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 21-Οκτ-2016 00:05

  Συνιστά κρατική ενίσχυση το σχέδιο εξυγίανσης - αναδιάρθρωσης της Μαρινόπουλος;

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Θεόδωρου Ι. Σκουζού 

  Την Τετάρτη 19/10/2016 συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση της εταιρείας "Μαρινόπουλος Α.Ε." για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης-μεταβίβασης αυτής της επιχείρησης, που κατατέθηκε στις 30.9.2016.

  Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κάτωθι ρυθμίσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις της προς: 

  α. το Ελληνικό Δημόσιο, ανερχόμενες στο ποσό των €53.374.663 
  β. τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ανερχόμενες στο ποσό των €67.280.352 και 
  γ. τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς και ΔΕΚΟ. 

  Σύμφωνα με το προς επικύρωση σχέδιο, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς α) το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους και β) οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή μόνο του κεφαλαίου της οφειλής στο σύνολό της (100%), πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται σε ποσοστό 100% και άλλες επιβαρύνσεις, σε διακόσιες πενήντα (250) άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις για χρόνο θα τηρείται αυτή η ρύθμιση. Ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς Ο.Τ.Α. και Δ.Ε.Κ.Ο. (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, λοιπούς οργανισμούς και εταιρείες ύδρευσης- αποχέτευσης), διαγράφεται σε ποσοστό 50% το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων (Ο.Τ.Α., Ε.Ρ.Τ κλπ), που συνεισπράττονται με τους οικείους λογαριασμούς, η δε αποπληρωμή ρυθμίζεται σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

  Με το άρθρο 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται η έννοια του κατ’ αρχήν ασυμβίβαστου των κρατικών ενισχύσεων με την Κοινή Αγορά. Το άρθρο αυτό προβλέπει (παρ. 1) ότι "ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό με την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως".

  Οι ανωτέρω ρυθμίσεις υπέρ της υπό εξυγίανση επιχείρησης για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το ελληνικό δημόσιο και προς ελεγχόμενους από αυτό οργανισμούς είναι εμφανώς ευνοϊκότερες από τις ρυθμίσεις που απολαμβάνουν όχι μόνο οι υγιείς ανταγωνιστές της, αλλά και επιχειρήσεις που τελούν υπό αντίστοιχο καθεστώς προστασίας. Και αφορούν μια μεμονωμένη επιχείρηση, η οποία -κατά τα λοιπά- προστατεύεται (αλλά και ελέγχεται) στα πλαίσια των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

  Βάσει  της νομολογίας του ΔΕΚ, προκύπτει ότι τα συνθετικά στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, σύμφωνα µε το άρθρο 107§1 της Συνθήκης, είναι τέσσερα: 

  - η παροχή οικονομικού-ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  - η κρατική πηγή της ενίσχυσης 
  - ο καταλογισμός του μέτρου στο κράτος και 
  - ο επιλεκτικός χαρακτήρας του κρατικού μέτρου, 
  ενώ για την εφαρμογή του, πρέπει η κρατική ενίσχυση να προκαλεί νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

  Η νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, που ενδεχομένως ακούγεται κάτι δύσκολο να επισυμβεί, έχει ερμηνευτεί με τόσο ευρύ τρόπο από το ΔΕΚ, που δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε από τον τοπικό χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησης που ενισχύεται, ούτε από το τυχόν μικρό της μέγεθος. Σημειωτέον ότι το ύψος της ενίσχυσης, κάτω  από το οποίο θεωρείται ότι δεν επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών είναι €200.000 (κανόνας de minimis). 

  Σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 107 από το Δικαστήριο, η έννοια της ενίσχυσης είναι πολύ ευρεία και συμπεριλαμβάνει όχι μόνο θετικές επιχορηγήσεις, παροχές κλπ. αλλά και ελάφρυνση των βαρών που φέρουν κανονικά οι επιχειρήσεις, με κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό και χωρίς αντάλλαγμα για το κράτος. Ούτε ο φορολογικός χαρακτήρας, ούτε ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός (π.χ. η διάσωση θέσεων εργασίας) δεν αρκούν για να αποκλείσουν την εφαρμογή του άρθρου αυτού, αφού δεν γίνεται διάκριση ανάλογα με τους σκοπούς των κρατικών ενισχύσεων αλλά μόνο με τα αποτελέσματα που επιφέρουν.

  Προκειμένου για τις "κρατικές ενισχύσεις αναδιάρθρωσης", αυτές κατ' αρχήν συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο, αρκεί να μην μετατοπίζουν το βάρος της διαρθρωτικής προσαρμογής και των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων σε επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν την ενίσχυση, δικαιολογείται δε μόνο εφόσον προβλέπονται επαρκή αντισταθμιστικά μέτρα υπέρ των ανταγωνιστών και με την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού θα αντισταθμίσουν τα οφέλη, που θα προκύψουν από την επιβίωση της επιχείρησης που αναδιαρθρώνεται. 

  Το ΔΕΚ έχει κρίνει επίσης ότι η κρατική ενίσχυση δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί μέτρο της κεντρικής Κυβέρνησης αλλά μπορεί να εκφράζεται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεις στις οποίες το Δημόσιο ασκεί αποφασιστική επιρροή.

  Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ενίσχυση που χορηγείται με κρατικούς πόρους δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά κατά το άρθρο 107 αποφασίζει ότι το εν λόγω κράτος οφείλει να την καταργήσει ή να την τροποποιήσει εντός προθεσμίας που η ίδια ορίζει. Αν το εν λόγω κράτος δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο κράτος δύναται να προσφύγει στο ΔΕΚ.

  Η Επιτροπή αρχίζει την έρευνα της είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν καταγγελίας των τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον, π.χ. επιχείρησης ή ένωσης, των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να θιγούν από τη χορήγηση της παράνομης ενίσχυσης, ιδίως δε οι ανταγωνιστές του δικαιούχου της ενίσχυσης και οι επαγγελματικές ενώσεις τους. Οφείλει να εξετάσει την καταγγελία και να λάβει θέση για το εάν υπάρχει παράνομη κρατική ενίσχυση και δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής. Η υποχρέωση αυτή της Επιτροπής υφίσταται ανεξάρτητα από τη δυνατότητα που έχει ο καταγγέλλων να προσφύγει και στα εθνικά δικαστήρια, προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή της παράνομης ενίσχυσης ή να επιτύχει την ανάκτησή της. 

  Τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν να μεριμνούν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θιγόμενων σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της προηγούμενης κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή και αναστολής της εφαρμογής τους μέχρι την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Το εθνικό δικαστήριο σε περίπτωση αμφιβολίας δύναται να υποβάλει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ για την ερμηνεία της κρίσιμης διάταξης του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ. 

  Οι έννομες συνέπειες της παράβασης της προηγούμενης κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ μπορεί να είναι:

  α) η ακυρότητα της πράξης που αποτελεί όχημα εφαρμογής της παράνομης ενίσχυσης 
  β) η αποτροπή της καταβολής της παράνομης ενίσχυσης – λήψη ασφαλιστικών μέτρων 
  γ) η αξίωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών, εισφορών κλπ 
  δ) η αξίωση αποζημίωσης 
  ε) η ανάκτηση της παράνομης ενίσχυσης. 

  Τα ένδικα βοηθήματα που έχει στη διάθεσή του ο θιγόμενος τρίτος κατά της πράξης που αποτελεί όχημα εφαρμογής παράνομης κρατικής ενίσχυσης μπορεί υπό προϋποθέσεις να είναι: 
  -    Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ 
  -    Προσφυγή ουσίας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 
  -    Αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου στα πολιτικά δικαστήρια
  -    Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ 
  -    Αγωγή αποζημίωσης του άρθρου 914 του Αστικού Κώδικα κατά του αποδέκτη της ενίσχυσης ή του     διακριτού φορέα που ενδεχομένως συνιστούν το όχημα μεταφοράς     των κρατικών πόρων
  -    Αγωγή αθέμιτου ανταγωνισμού του άρθρου 1 του νόμου 146/1914 
      
  Κατόπιν όλων των ανωτέρω, επιβάλλεται να εξεταστεί εάν η ως άνω η συμμετοχή του  Ελληνικού Δημοσίου στην συμφωνία αναδιάρθρωσης της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. αποτελεί ή όχι κρατική ενίσχυση ελεγχόμενη από το άρθρο 107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  * Ο κ. Θεόδωρος Ι. Σκουζός - Δικηγόρος, LL.B LL.M - Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας "Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες"

  www.taxlaw.gr 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  00:05 27/07

  Η μακρά χρεοκοπία της μεταπολίτευσης

  Η κρίση, λοιπόν, που ζούμε σήμερα, δυστυχώς, δεν είναι μία αποκλειστικά οικονομική κρίση. Την οικονομική κρίση οι κοινωνίες μπορούν, αργά ή γρήγορα, να την ξεπεράσουν και να εισέλθουν ξανά στην...

  00:05 26/07

  Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαθέσεως Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου – Το τέλος της συμβατικής ελευθερίας

  Φανταστείτε το ακόλουθο σχήμα. Δύο άνθρωποι ή δυο εταιρείες θέλουν να συνάψουν σύμβαση πωλήσεως οποιασδήποτε μορφής. Τότε το κράτος ισχυρίζεται πως θέλει να γνωρίζει ξεκάθαρα το περιεχόμενο της...

  00:05 25/07

  Γιατί οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να ασκούν κριτική σε δικαστικές αποφάσεις

  Η κρατική εξουσία πηγάζει από το λαό και ασκείται κατ’ εντολή του λαού από τη κυβέρνηση, αλλά πάντοτε εντός των ορίων, που ορίζει το Σύνταγμα. Κάτι το οποίο πολλοί, που επικαλούνται την λαϊκή...

  08:09 22/07

  Στην πλάτη της Ηριάννας φόρτωσαν τη ματαιοδοξία και τα κόμπλεξ τους...

  Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, οι δικαστές ίσως σκεφτούν πολύ πριν αποφασίσουν, διότι, αν την αφήσουν ελεύθερη, θα θεωρηθούν από τους πολίτες δέσμιοι και υποχείρια της κυβέρνησης. Όπως και αν...

  00:25 21/07

  Έλληνες Μετανάστες, Δυστοπία, Μέρος 2ο

  Στο πρώτο κείμενο αυτής της σειράς τριών άρθρων για τους Έλληνες Μετανάστες, είδαμε τις μαρτυρίες ανθρώπων που μετέφεραν τη ζωή τους εκτός Ελλάδος. Πολλά ειπώθηκαν για τις δυσκολίες της ζωής στην...

  00:03 19/07

  Καλό και κακό... Grexit

  Κατά τη διάρκεια των επικίνδυνων και ανερμάτιστων πολιτικών χειρισμών του α' εξαμήνου της διαπραγμάτευσης, οι δύο ΥΠΟΙΚ κ.κ. Σόιμπλε και Βαρουφάκης έπαιζαν τον ρόλο του "κακού αστυνομικού" της...

  00:05 18/07

  Περί της νομοθετικής "αλώσεως" του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)

  Το Κράτος δεν καταργεί απλώς την υφιστάμενη σύμβαση με τον ΟΑΣΘ, αλλά και τον ίδιο ως νομική οντότητα. Τον εξαγοράζει αναγκαστικώς. Η εξαγορά τελειούται αμέσως δια του νόμου, από την θέση σε ισχύ του ...

  00:04 18/07

  Περί δικαιοσύνης εν έτει 2017

  Η Ελλάδα πρέπει να ξεφύγει από την παγίδα του λαϊκισμού, που την κρατά αιχμάλωτη. Η μόνη χώρα της ΕΕ που υπέκυψε στο λαϊκισμό, η χώρα μας, πρέπει να απεγκλωβιστεί. Υποστηρίζω από το 2012 πως ο ΣΥΡΙΖΑ ...

  08:27 15/07

  Αρνηθήκαμε το φως και προσαρμοστήκαμε στο σκοτάδι...

  Τα χρόνια που βιώνουμε συνοδεύονται από μειωμένη εθνική ταυτότητα, μια ταυτότητα που η έλλειψη προσανατολισμού, η οικονομική κρίση και η έλλειψη πίστης έθεσαν υπό αμφισβήτηση. Ας πάρουμε τη ζωή πιο...

  08:08 15/07

  Το νέο "look" της Βασιλικής Θάνου

  Ορισμένοι εξεπλάγησαν, άλλοι τόσοι εξοργίστηκαν με τα νέα καθήκοντα της κ. Θάνου παρά τω πρωθυπουργώ. Κακώς. Η πρώην του Αρείου Πάγου πάντα εκεί ήταν. Παρά τω πρωθυπουργώ. Γραφείο άλλαξε απλώς....

  00:05 14/07

  Κυβέρνηση με ακαταδίωκτο και ακαταλόγιστο

  Ζούμε σε ένα πρωτοφανές σκηνικό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα πανηγύρια της κυβέρνησης για την οικονομική παράλυση στην οποία έχει καταδικάσει τη χώρα, την οποία τη νιώθει στην καθημερινότητά της κάθε ...

  00:05 14/07

  Μετά την Ελβετία

  Μετά από 43 χρόνια ψευδαισθήσεων, ανιστόρητης και έντευθεν ανεδαφικής και αποτυχημένης πολιτικής, δεν υπάρχει πλέον άνεση χρόνου. Μετά το ναυάγιο της τρίτης Ελβετίας δεν δικαιολογούνται άλλες...

  00:05 13/07

  Θα έχει επιτυχία η εθελοντική παράδοση ακινήτων οφειλετών στις τράπεζες;

  Πονοκέφαλο στις τράπεζες, στις εταιρείες leasing και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκαλεί το ενδεχόμενο απόκτησης χιλιάδων ακινήτων που προβλέπεται να εκποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα...