Αποθήκευση
Εγγραφή          Υπενθύμιση κωδικού
Σύμβολο go
        Τζίρος  εκ. €
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Intracom: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, η B’ Επαναληπτική συνεδρίαση της από 28.06.2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 20 μέτοχοι εκπροσωπούντες 48.833.116 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι το 36,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση επί του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε : 

α) την ακύρωση των υπολειπόμενων 21 ιδίων, Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας € 1,41 η καθεμία, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2006, μετά από απόφαση της από 28.06.2006 Τ.Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το N. 3604/2007, για τις οποίες συμπληρώθηκε 3ετία από το χρόνο της απόκτησής τους, χωρίς αυτές να μεταβιβασθούν, 

β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το αντίστοιχο ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€29,61) και 

γ) την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου. 

Kατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα διαμορφωθεί σε € 187.566.654,36 διαιρούμενο σε 133.025.996 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,41 η κάθε μία.

-       Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 48.833.116

-       Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

-       Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 48.833.116

-       Υπέρ: 48.833.116 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Ακολουθήστε το Capital.gr στα Social Media
Σχολιάστε το άρθρο 
Βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον:
LINKS ΧΟΡΗΓΩΝ

1ημ όλο
Κλείσιμο
Διαφορά
Μετ. %
Αγοραστές
Πωλητές
Όγκος
Άνοιγμα
Χαμηλό
Υψηλό
Τζίρος (€)
χιλ.
Πράξεις
Κεφαλ. (€)
Υψήλο Εβδ.
Υψ. Μήνα
Υψ. Έτους
Χαμηλό Εβδ.
Χαμ. Μήνα
Χαμ. Έτους

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

  στό    Αναζήτηση
Δημοφιλέστερα σήμερα
Περισσότερα σχόλια